คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอม มหาวิทยาลัย

อัตราค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

Home / วาไรตี้ / อัตราค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

รวบรวมอัตราค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย เป็นข้อมูลให้สำหรับน้องๆ ที่กำลังคิดจะเข้าศึกษาต่อวิศวะฯ ลองไปอ่านเปรียบเทียบกันค่ะ ว่าแต่ละเทอมของแต่ละมหาวิทยาลัย ต้องใช้งบประมาณเท่าใดบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเรียน

อัตราค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดาราชายเรียนจบวิศวะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอมราคา เริ่มต้น 17,000 – 21,000

คลิกอ่านเพิ่มเติม www.reg.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอม ราคา  18,200 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม web.reg.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอมราคาเริ่มต้น 16,000 บาท – 24,000 บาท (ภาคปกติ แลละภาคพิเศษ)

คลิกอ่านเพิ่มเติม  www.oreg.rmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอมราคาเริ่มต้น 11,900 บาท -39,670 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม  www.admissions.rmutk.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  • วิทยาเขตบางพระ ค่าเทอมราคารวมทุกอย่างแล้วประมาณ 20, 400 บาท อ่านเพิ่มเติม drive.google.com
  • วิทยาเขตอุเทนถวาย ค่าเทอมราคาเริ่มต้น 16, 600 บาท อ่านเพิ่มเติม drive.google.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กรุงเทพและปริมณฑล)

ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท ภาคฤดูร้อน 3,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาคการศึกษาราคาเริ่มต้นเทอมละ 8,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม entrance.rmutl.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ภาคการศึกษาราคาเริ่มต้นเทอมละ 10,200 บาท -19,500 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม ภาคปกติภาคสมทบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภาคการศึกษาราคาเริ่มต้นเทอมละ 29,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม ess.skc.rmuti.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ค่าเทอมราคา 17,300 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคปกติ)

คลิกอ่านเพิ่มเติม www.ku.ac.th

  • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ค่าเทอมราคา เริ่มต้น 30,000 บาท ภาคปกติ – 58,000 บาท ภาคพิเศษ

คลิกอ่านเพิ่มเติม www.csc.ku.ac.th/th

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 50 ขึ้นไป ภาคแรก ค่าเทอมราคา 26,100 บาท, ภาคปกติ 25,000 บาท และ ภาคฤดูร้อน 7,800 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม reg1.src.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ค่าเทอมราคา 7,000

คลิกอ่านเพิ่มเติม www.student.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ค่าเทอมราคา 19,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม www.old.su.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา ค่าเทอมราคา 25,000 บาท ยกเว้น วิศวะกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ราคาเทอมละ 40,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม admission.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มต้น 12, 000 บาท- 25,000 บาท เป็นราคาต่อเทอม ยังมีแบบเหมาจ่าย และมีราคารวมค่าใช้จ่ายแบบตลอดหลักสูตรรวมไว้ให้ดูด้วย สูงสุดถึง 448,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม admission.kmutt.ac.th/bachelor

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์   ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท  ภาคฤดูร้อน 3,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม  regis.kmutnb.ac.th

ดาราสาวเรียนจบวิศวะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์   ค่าเทอมภาคการศึกษาละ 17,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม  www.reg.kmitl.ac.th/KMITL

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์   ค่าเทอมภาคการศึกษาเริ่มต้น ต่อเทอมประมาณ 16,000 บาท- 42,000 บาท แล้วแต่สาขา

คลิกอ่านเพิ่มเติม docs.google.com

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะวิศวกรรมศาสตร์   ค่าเทอมภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม www.admission.mfu.ac.th

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์   ค่าเทอมภาคการศึกษาละ 16 ,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม www.acad.nu.ac.th/acad_admission

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา ภาคปกติเทอมละ 18,000 บาท ภาคฤดูร้อน 9,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม www.does.up.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมการเกษตรเริ่มต้น 11,000 บาท- 19,700 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม www.education.mju.ac.th/MJUAdmissions

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทอมละ 15,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม  www.ubu.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทอมละ 15,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม  registrar.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคปกติ ราคาค่าเทอมเทอมละ 10,000 บาท ภาคระบบพิเศษ ค่าเทอมเทอมละ 20,000 บาท

คลิกอ่านเพิ่มเติม www.acad.msu.ac.th

และทั้งหมดนี้อาจจะยังไม่ครบทุกมหาวิทยาลัย ชาวแคมปัส-สตาร์ ไม่ว่าจะเป็นพีปี 4 ปี 3 หรือน้องปี 2 ปี 1 สามารถเข้ามาแชร์ค่าเทอมของมหาลัยตัวเองกันได้นะคะ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับน้องๆ ที่กำลังจะเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

บทความที่น่าสนใจ