ค่าเทอม มศว

อัตราค่าเทอม มศว แต่ละคณะต้องจ่ายเท่าไหร่ – เริ่มใช้ปีการศึกษา 60

Home / ข่าวการศึกษา / อัตราค่าเทอม มศว แต่ละคณะต้องจ่ายเท่าไหร่ – เริ่มใช้ปีการศึกษา 60

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ชาว มศว หรือ นักศึกษาในรั้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ควรพลาด อัพเดทอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าเทอม แต่ละคณะจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร มาเช็คกันค่ะ ข้อมูลนี้เป็นอัพเดทตัวล่าสุดจากมติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 และมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มใช้สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ส่วนนิสิตปัจจุบันยังคงใช้อัตราค่าเทอมแบบเดิมไม่เปลี่ยนค่ะ บทความ – อัตราค่าเทอม มศว แต่ละคณะต้องจ่ายเท่าไหร่ ?

อัตราค่าเทอม มศว แต่ละคณะต้องจ่ายเท่าไหร่ – เริ่มใช้ปีการศึกษา 60

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 28,000 บาท

คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 28,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์

 • สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ  28,000 บาท
 • สาขาวิชา  โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ภาคเรียนละ 150,000 บาท

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และ การบริบาลทางเภสัชกรรม ภาคเรียนละ 30,000 บาท

คณะกายภาพบำบัด

 • สาขาวิชา ส่งเสริมสุขภาพ ภาคเรียนละ 21,000 บาท
 • สาขาวิชา กายกาพบำบัด ภาคเรียนละ 25,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (วท.บ.), สถิติ, เคมี (วท.บ.), คหกรรมศาสตร์, ชีววิทยา (วท.บ.), จุลชีววิทยา, ฟิสิกส์ (วท.บ.), อัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตรเดิม) ภาคเรียนละ 20,000 บาท
 • สาขาวิชา อัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคเรียนละ 40,000  บาท
 • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ 24,000 บาท
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) ภาคเรียนละ 16,000 บาท
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี) และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี) ภาคเรียนละ  17,000 บาท
 • สาขาวิชา เคมี (กศ.บ. 5 ปี) และ ชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี) ภาคเรียนละ  18,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ 25,000 บาท
 • สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรไทยและภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนละ 40,000 บาท

คณะพลศึกษา

 • สาขาวิชา พลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี), สุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี), สุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) และ ผู้นำนันทนาการ ภาคเรียนละ 15,000 บาท
 • สาขาวิชา การกีฬาและการออกกำลังกาย และ สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน / อนามัยสิ่งแวดล้อม / อนาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ภาคเรียนละ 20,000 บาท

คณะมนุษยศาสตร์

 • สาขาวิชา จิตวิทยา, วรรณกรรมสำหรับเด็ก, ปรัชญาและศาสนา, สารสนเทศศึกษา, ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.), ภาษาอังกฤษ (กศ.บ. 5 ปี), ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเวียดนาม, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย (ศศ.บ.) และ ภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
 • สาขาวิชา ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) และ ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาละ  40,000 บาท

คณะสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชา ประวัติศาสตร์, พัฒนาชุมชนเมือง, รัฐประศาสนศาสตร์, การเมืองการปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ สังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
 • สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต, การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่), การตลาด, การเงิน, ธุรกิจระหว่างประเทศ, ธุรกิจเพื่อสังคม และ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) และ การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ. 5 ปี) ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชา การออกแบบเพื่อการแสดง, การแสดงและกำกับการแสดง, นาฏศิลป์ไทย, นาฏศิลป์สากล, ศิลปะจินตทัศน์, เซรามิกส์, ศิลปวัฒนธรรม, ออกแบบสื่อสาร, ออกแบบแฟชั่น, ออกแบบเครื่องประดับ และ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท
 • สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากล ภาคการศึกษาละ  30,000 บาท
 • สาขาวิชา ศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี), ดนตรีศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) และ นาฏศิลป์ (กศ.บ. 5 ปี) ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

วิทยาลัยโพธิวิชาลัย

สาขาวิชา  การจัดการภูมิสังคม และ การจัดการภูมิวัฒนธรรม ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท

เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสือดิจิดอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มีสาขาวิชาดังต่อไปนี้  การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ, การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์, การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ลื่อดิจิตอล, การผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

สาขาวิชา  การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท

คณะเศรษฐศาสตร์

 • สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
 • สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 • สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

ข้อมูลอ้างอิงจาก:  seniorswu.in.th/2017/tuition-fee-60

บทความที่น่าสนใจ