การศึกษา วิทยาลัยผู้ประกอบการ

วิทยาลัยผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย-เลือกเส้นทางสู่นักประกอบการมืออาชีพ

Home / ข่าวการศึกษา / วิทยาลัยผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย-เลือกเส้นทางสู่นักประกอบการมืออาชีพ

การพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพทักษะความรู้และการตัดสินใจอย่างมีระบบเข้าสู่โลกธุรกิจจึงเป็นหน้าที่สำคัญของ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตระหนักถึงความสำคัญ ในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในทุกด้านมิใช่เพียงแต่ในการสร้างธุรกิจใหม่ ขยายธุรกิจ หรือบ่มเพาะ หากรวมถึงจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงพร้อมสร้างเจ้าของธุรกิจ

วิทยาลัยผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย เรียนแล้วได้อะไร

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

ด้วยเนื้อหาเข้มมุ่งเน้นประสบการณ์จริงตลอดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติและมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำประกอบกับมีการบ่มเพาะเพื่อเป็นผู้ประกอบการ คือเป็นผู้มองเห็นโอกาสและช่องทางในการดำเนินธุรกิจได้เสมอ พร้อมที่จะมีความคิดริเริ่มมีความเป็นอิสระ อดทน ใฝ่รู้ และมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จ ทั้งนี้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้กับคณาจารย์ ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างมืออาชีพพร้อมกันนี้

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

นักศึกษายังสามารถสร้างประสบการณ์จริงด้วยตนเองโดยมีกิจกรรมการฝึกงาน การศึกษาดูงานและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งเป็น 5 Track ดังนี้

  1. การประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ
  2. การประกอบการธุรกิจครอบครัว
  3. การประกอบการในองค์กร
  4. การประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงาม
  5. การประกอบการธุรกิจดิจิทัล

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศพัฒนา
  2. หลักสูตรที่สร้างผู้ประกอบการที่ดีและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
  3. มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริงในระดับชาติและนานาชาติ มีเครือข่ายกับนักธุรกิจตัวจริงทีประสบความสำเร็จ ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการ
  4. พัฒนาหน่วยงานที่บริหารจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถบริหารหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคม

สมัครเรียนได้ที่ www.utcc.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง