Startup utcc มหาวิทยาลัย วิชาแปลก

เปิดสอนจริง!! 100 วิชาแปลก ม.หอการค้าไทย เพื่อตอบโจทย์ยุค Startup 4.0

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดสอนจริง!! 100 วิชาแปลก ม.หอการค้าไทย เพื่อตอบโจทย์ยุค Startup 4.0

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศ กำลังมุ่งสู่ผู้นำระดับเอเชียและระดับโลก มุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship) มีการสอนวิชาใหม่ การประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship) แก่นักศึกษาทุกคณะ ตั้งแต่เรียนปี 1 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ปีที่ 1

ซึ่งวิชาดังกล่าวจะเน้นภาคปฏิบัติ และการนำเสนอไอเดียธุรกิจแบบ Business Pitching และไม่วัดผลจากการสอบ รวมถึงการเน้นการเรียนการสอนผ่านระบบ Digital Hybrid Learning System ถือได้ว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นทั้งผู้บุกเบิกและเป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นเรื่องการเรียนการสอนแบบ Digital Learning เป็นอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว

UTCC เปิดสอน 100 วิชาแปลก

ล่าสุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดสอนวิชาสุดแปลก ตอบโจทย์ยุคสมัยที่เข้าสู่โลกโพสต์โมเดิร์น และการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ตามทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล โดยเล็งเห็นว่า วิชาเหล่านี้จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะผสมผสานกับองค์ความรู้ทางธุรกิจ ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในการประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป

ม.หอการค้าไทย เปิดสอน 100 วิชาแปลก 

ธุรกิจคนรุ่นใหม่ Go ยังไงให้ถึง Goal (App War แอปชนแอป)

SEEME.ME CH TMoment

โดยวิชาเหล่านี้จะจัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) สำหรับในปีการศึกษา 2560 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับหลักสูตร โดยมีวิชาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 วิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ตัวอย่างวิชาเหล่านี้ ได้แก่

1. วิชามโนทัศน์เรื่องความตาย

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนาต่างๆ แนวความคิดเกี่ยวกับความตายของเพื่อให้เข้าใจถึงภาวะคนใกล้ตาย การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ และแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย

2. วิชาปรัชญาความรัก

นักศึกษาจะได้เรียนรู้แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้งในด้านที่เป็นปัจเจก และในด้านที่มีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว

3. วิชาความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความหมายของความหลากหลายทางเพศ แนวคิดและกระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา ทางจิตวิทยา และความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

4. วิชาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกับชีวิตประจำวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการทำธุรกิจเกษตร

5. วิชา Digital games

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตัดสินใจ เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่จำเป็นในการเล่นเกมดิจิทัล กรณีศึกษาเกมดิจิทัล

ม.หอการค้าไทย เปิดสอน 100 วิชาแปลก 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้กำหนดบางวิชา ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนจากทุกคณะจำเป็นต้องเรียน เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความแตกต่างที่เหนือกว่าในการเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 ได้แก่ วิชาการประกอบการเชิงนวัตกรรม และวิชา Digital Coding ซึ่งจะทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดดเด่นทั้งในการความคิดดี มีหัวการค้า และความรู้เรื่องการเขียนโค้ดโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อมีพื้นฐานในการสร้างธุรกิจสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ในอนาคตอีกด้วย

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://admission.utcc.ac.th

บทความแนะนำ เกี่ยวกับ Startup