เปิดสอนจริง!! 100 วิชาแปลก ม.หอการค้าไทย เพื่อตอบโจทย์ยุค Startup 4.0

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดสอนจริง!! 100 วิชาแปลก ม.หอการค้าไทย เพื่อตอบโจทย์ยุค Startup 4.0

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศ กำลังมุ่งสู่ผู้นำระดับเอเชียและระดับโลก มุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship) มีการสอนวิชาใหม่ การประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship) แก่นักศึกษาทุกคณะ ตั้งแต่เรียนปี 1 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ปีที่ 1

ซึ่งวิชาดังกล่าวจะเน้นภาคปฏิบัติ และการนำเสนอไอเดียธุรกิจแบบ Business Pitching และไม่วัดผลจากการสอบ รวมถึงการเน้นการเรียนการสอนผ่านระบบ Digital Hybrid Learning System ถือได้ว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นทั้งผู้บุกเบิกและเป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นเรื่องการเรียนการสอนแบบ Digital Learning เป็นอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว

UTCC เปิดสอน 100 วิชาแปลก

ล่าสุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดสอนวิชาสุดแปลก ตอบโจทย์ยุคสมัยที่เข้าสู่โลกโพสต์โมเดิร์น และการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ตามทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล โดยเล็งเห็นว่า วิชาเหล่านี้จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะผสมผสานกับองค์ความรู้ทางธุรกิจ ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในการประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป

ม.หอการค้าไทย เปิดสอน 100 วิชาแปลก 

โดยวิชาเหล่านี้จะจัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) สำหรับในปีการศึกษา 2560 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับหลักสูตร โดยมีวิชาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 วิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ตัวอย่างวิชาเหล่านี้ ได้แก่

1. วิชามโนทัศน์เรื่องความตาย

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนาต่างๆ แนวความคิดเกี่ยวกับความตายของเพื่อให้เข้าใจถึงภาวะคนใกล้ตาย การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ และแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย

2. วิชาปรัชญาความรัก

นักศึกษาจะได้เรียนรู้แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้งในด้านที่เป็นปัจเจก และในด้านที่มีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว

3. วิชาความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความหมายของความหลากหลายทางเพศ แนวคิดและกระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา ทางจิตวิทยา และความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

4. วิชาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกับชีวิตประจำวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการทำธุรกิจเกษตร

5. วิชา Digital games

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตัดสินใจ เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่จำเป็นในการเล่นเกมดิจิทัล กรณีศึกษาเกมดิจิทัล

ม.หอการค้าไทย เปิดสอน 100 วิชาแปลก 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้กำหนดบางวิชา ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนจากทุกคณะจำเป็นต้องเรียน เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความแตกต่างที่เหนือกว่าในการเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 ได้แก่ วิชาการประกอบการเชิงนวัตกรรม และวิชา Digital Coding ซึ่งจะทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดดเด่นทั้งในการความคิดดี มีหัวการค้า และความรู้เรื่องการเขียนโค้ดโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อมีพื้นฐานในการสร้างธุรกิจสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ในอนาคตอีกด้วย

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://admission.utcc.ac.th