กรมอุตุนิยมวิทยา การสอบ นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา สอบราชการ แนะแนวการศึกษา

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัคร นักเรียนหลักสูตร 1 ปี เรียนจบบรรจุรับราชการทันที

Home / ข่าวการศึกษา / กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัคร นักเรียนหลักสูตร 1 ปี เรียนจบบรรจุรับราชการทันที

แคมปัส-สตาร์ มีข่าวการศึกษาดี ๆ มาฝากกันอีกแล้วค่ะ สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากทำงานการพยากรณ์อากาศ หรืออยากเข้าทำงานในกรมอุตุนิยมวิทยามาทางนี้เลยค่ะ เพราะในปีการศึกษา 2562 นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดรับสมัคร นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 15 มิ.ย. 62 โดยใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี พร้อมบรรจุเข้ารับราชการทันทีหลังเรียนจบ มีรายละเอียดน่ารู้ดังต่อไปนี้

นร. กรมอุตุฯ เรียนจบมีงานทำแน่นอน

กรมอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Department of Thailand) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลในระดับกรม สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ในการพยากณ์อากาศ รายงานปรากฎการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว ความสูงของคลื่น นอกจากนี้ยังรวมถึงการพยากรณ์อากาศประจำวันและในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย พร้อมกับออกประกาศเตือนต่าง ๆ ถึงสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นและมีอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ

2. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (มีคุณสมบัติตามมาตรา 36)

3. ผู้สมัครต้องไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

4. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

ขั้นตอนการสมัครสอบ

น้อง ๆ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) มีขั้นตอนดังนี้

1. ให้ผู้สมัครเปิดเข้าไปที่เว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน : https://tmd.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา”

2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น

4. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทถุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562 (การรับสมัครสอบจะมีผลสำเร็จเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ : https://www.tmd.go.th/ หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา หรือทางเว็บไซต์ : https://tmd.thaijobjob.com/

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน

1. ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่พิมพ์มาจากเว็บไซต์การรับสมัคร ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1×1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกา (ปพ.1) จากสถานบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดลหลักสูตรในชั้น ม.ปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่ไม่ตรงกับในสมัคร) เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

5. การประกาศผลสอบและการมารายงานตัวเพื่อทำสัญญา จะประกาศในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์ : https://www.tmd.go.th/ หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา หรือทางเว็บไซต์ : https://tmd.thaijobjob.com/

นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

วิธีการสอบคัดเลือก

สำหรับวิธีการสอบคัดเลือกเป็น นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 จะต้องผ่านการทดสอบทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สอบข้อเขียน วิชาที่สอบ มีดังนี้

1. คณิตศาสตร์และสถิติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
– วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ ตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เวกเตอร์ พีชคณิต และเรขาคณิต
– สถิติ เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้น ความน่าจะเป็น อนุกรม เชิงเส้นอย่างง่าย การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเบื้องต้น

2. ฟิสิกส์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
– เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ กลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ของแข็ง ของเหลว แก๊ส คลื่น แสง เสียง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส และแม่เหล็กไฟฟ้า

3. ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
– เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ การอ่านบทความ บทสนทนา และไวยากรณ์

สอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาตามความเหมาะสมจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิก วาจา เชาวน์ ปัญญา ปฏิภาณไหวพรบ และความรู้รอบตัว โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

การบรรจุเข้ารับราชการ

เมื่อเรียนจบหลักสูตร และกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศนียบัตรให้แล้ว ถ้าหากกรมอุตุนิยมวิทยามีตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติงานว่าง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติงาน

ตามอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กำหนด (เงินเดือน 9,400-10,340 บาท) ค่าครองชีพตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยเรียงลำดับคะแนนผู้สำเร็จการศึกษาจากคะแนนสูงสุดมาตามลำดับ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุจะโต้แย้งหรือเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครทั้งหมด : คลิกที่นี่

ติดตามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ FB : กรมอุตุนิยมวิทยา

บทความที่น่าสนใจ