คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนต่อ

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ม.เกษตรศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ม.เกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในโครงการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ม.เกษตรศาสตร์

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ม.เกษตรศาสตร์

หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้

1.1 ใบสมัคร ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป
1.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ของผู้สมัครทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ชุด
1.3 ผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป, PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์, และ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
1.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
1.6 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
1.7 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

ข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม : http://eng.kps.ku.ac.th/v3/images/news/education/59/590411/admis.pdf

ขอบคุณข้อมูล : http://www.kps.ku.ac.th/v6