kmitl ทีมลาดกระบัง ทุนการศึกษา สจล

สจล. มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง – คุณสมบัติของผู้สมัคร เรียนดี มีผลงาน กิจกรรมเด่น

Home / ข่าวการศึกษา / สจล. มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง – คุณสมบัติของผู้สมัคร เรียนดี มีผลงาน กิจกรรมเด่น

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มีทุนการศึกษาดี ๆ จากรั้วสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาฝากน้อง ๆ นักศึกษากันด้วยค่ะ กับ “ทุนสจล.” หรือมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า “กองทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ปีการศึกษา 2562 ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ประเภทเงินสนับสนุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีผลงาน หรือกิจกรรมดีเด่นในด้านต่าง ๆ รวมถึงเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนฝึกงานในต่างประเทศ อีกด้วย

ทีมลาดกระบัง สมัครขอรับทุนกันได้เลย

โดยน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียด เงื่อนไขการสมัครขอรับทุนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของงสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หรือ OSDA : https://office.kmitl.ac.th

สจล. มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง

ภาพจาก FB : KMITL

1. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท ก

– ให้ค่าเล่าเรียนฟรี พร้อมมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้อีกด้วย – 

เป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป และอยู่ในเกณฑ์ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เรียนฟรี มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ และได้สิทธิ์พักหอในฟรีจนจบการศึกษา แต่!! ถ้าทำผลการเรียนตก (เกรดตก) จะถูดลดทอนสิทธิพิเศษลงตามลำดับนะ และในระหว่างที่ได้รับทุน ยังจะต้องทำกิจกรรมช่วยงานไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาด้วยนะจ๊ะ

2. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภท ข

– ได้รับเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน – 

เป็นทุนที่จะให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่นักศึกษาที่มีผลการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 และอยู่ในเกณฑ์ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจะให้ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาด้วยกัน และหากขณะรับทุนฯ มีผลการศึกษาตกจาก 2.50 ก็จะถูกตัดทุนทันที ทั้งนี้ในระหว่างได้รับทุนจะต้องช่วยงานตามที่สถาบันกำหนด เป็นเวลา 45 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา อีกด้วย

3. ทุนเรียนดี

– ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในหลักสูตร ได้รับทุนละ 5,000 บาทต่อปีการศึกษา – 

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในหลักสูตร และอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติที่จะได้รับเกียรตินิยมตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะได้รับทุนละ 5,000 บาทต่อปีการศึกษา ซึ่งให้ส่วนงานวิชาการของนักศึกษาผู้ขอรับทุนเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพิจารณา

สจล. มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง

ภาพจาก FB : KMITL

4. ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน

– ต้องทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน จะได้รับทุนละ 5,000 บาท – 

เป็นทุนที่ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนการศึกษากำหนด เช่น ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสา และด้านวิชาการ เป็นต้น โดยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวนทุนละ 5,000 บาท โดยให้ส่วนงานวิชาการของนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อพิจารณา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-18 มีนาคม 2563) 

5. ทุนผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน

– สร้างชื่อเสียงในนาม สจล. เข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ – 

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่พระจอมเกล้าลาดกระบังในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการประกวดหรือการแข่งขันทางวิชาการ ด้านกีฬา และด้านอื่น ๆ โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ตลอดปีการศึกษา

6. ทุนให้ยืมเพื่อการศึกษากรณีฉุกเฉิน

– มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดได้ –

เป็นทุนให้ยืมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ครอบครัวประสบเหตุการณ์วิกฤตทางด้านการเงินฉุกเฉิน ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันระยะเวลา ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนด โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน (สามารถสมัครได้ตลอดปีการศึกษา) 

7. ทุนสนับสนุนนักศึกษาในภาวะวิกฤติ

– มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และประสบเหตุการณ์ร้ายแรงไม่สามารถชำค่าเล่าเรียนได้ – 

เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาทุกขั้นปี ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัว จนมีผลกระทบต่อการศึกษา เช่น บิดามารดาเสียชีวิต หรือป่วยเรื้อรังจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน

โดยผู้รับทุนจะได้รับทุนช่วยเหลือรายละ 25,000 บาท และจะต้องช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือกิจกรรม กลุ่มตามประกาศของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา (สามารถสมัครได้ตลอดปีการศึกษา)

สจล. มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง

ภาพจาก FB : KMITL

8. ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

– ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และเป็นนักศึกษาของ สจล. – 

เป็นนักศึกษาของสถาบัน ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา หรือไม่เคยได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มรูปแบบจากแหล่งทุนอื่น โดยทุนที่ได้รับนั้นมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการไว้แล้ว ยกเว้นได้รับทุนสนับสนุนเพียงบางส่วน (หากส่วนงานวิชาการของนักศึกษาผู้ขอรับทุน มีการสนับสนุนทุนในลักษณะเช่นเดียวกันนี้แล้ว นักศึกษามีสิทธิเบิกได้ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสถาบัน (สามารถสมัครได้ตลอดปีการศึกษา) รายละเอียดเพิ่มเติม : https://office.kmitl.ac.th

9. ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและฝึกงานต่างประเทศ

– ศึกษาในระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 – 

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือกำลังศึกษษระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด และไม่เป็นผู้ทำผิดกฏหมายหรือเคยทำผิดวินัยนักศึกษา (สามารถสมัครได้ตลอดปีการศึกษา) รายละเอียดเพิ่มเติม : https://office.kmitl.ac.th

ติดตามรายละเอียดทั้งได้ที่ FB : KMITL Student Life

บทความที่น่าสนใจ