การจัดอันดับ ม.มหาสารคาม มมส

ม.มหาสารคาม ติดอันดับ 4 ร่วมในไทย โดยการจัดอันดับของ THE

Home / ข่าวการศึกษา / ม.มหาสารคาม ติดอันดับ 4 ร่วมในไทย โดยการจัดอันดับของ THE

Times Higher Education หรือ “THE” เป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัย “University Impact Rankings 2020” โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามถูกจัดอันดับดังกล่าว อยู่ในอันดับที่ 4 ร่วมในประเทศไทย และอันดับที่ 401-600 ร่วมในระดับโลก

ม.มหาสารคาม ติดอันดับ 4 ร่วมในไทย โดยการจัดอันดับของ THE

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) ได้คัดเลือกและส่งข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 9 SDGs จาก 17 SDGs ดังนี้

SDG 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Wellbeing) อันดับที่ 301 – 400 ของโลก

SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) อันดับที่ 301 – 400 ของโลก

SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy) อันดับที่ 201 – 300 ของโลก

SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) อันดับที่ 101–200 ของโลก

SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure) อันดับที่ 301 – 400 ของโลก

SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities อันดับที่ 401+ ของโลก

SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ (Climate Action) อันดับที่ 101–200 ของโลก

SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace, Justice and Strong Institutions) อันดับที่ 301 – 400 ของโลก

SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnership for the Goals) อันดับที่ 601+ ของโลก

ทั้งนี้ การประกาศผลการจัดอันดับ University Impact Rankings 2020 ประจำปี 2563 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับจำนวน 766 แห่ง จากเดิม 450 แห่ง จากทั้งสิ้น 85 ประทศ จากเดิม 76 ประเทศ ทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับทั้งสิ้น 19 แห่ง จากเดิม 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ใหม่)
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ใหม่)
4. มหาวิทยาลัยมหิดล (ใหม่)
5. Asian Institute of Technology (ใหม่)
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ใหม่)
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11. มหาวิทยาลัยพะเยา (ใหม่)
12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ใหม่)
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ใหม่)
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ใหม่)
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ใหม่)
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ใหม่)
และ 19. มหาวิทยาลัยศิลปากร (ใหม่)

แนะนำ