rsu คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยพยาบาล เรียนต่อ

คณะพยาบาลฯ ม.รังสิต เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Home / ข่าวการศึกษา / คณะพยาบาลฯ ม.รังสิต เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ระยะเวลาเรียน 1 ปี (วันที่ 20 สิงหาคม 2559-2 กันยายน 2560)

คณะพยาบาลฯ ม.รังสิต

เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รายละเอียดการเรียนมีดังนี้ : ระยะเวลาในการเรียน (1 ปี)
1. เรียน 3 ภาคการศึกษา

– ภาคต้น วันที่ 20 สิงหาคม-25 ธันวาคม 2559
– ภาคปลาย วันที่ 7 มกราคม-17 พฤษภาคม 2560
– ภาคฤดูร้อน วันที่ 20 พฤษภาคม-27 สิงหาคม 2560

2. วิชาที่เรียน

– วิชาภาคทฤษฎี เรียนเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 20 สิงหาคม 2559-วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
– วิชาภาคปฎิบัติ โดยแบ่งออกเป็น ฝึกปฎิบัติวันจันทร์-วันศุกร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์-17 พฤษภาคม 2560 และ ฝึกปฏิบัติวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันที่ 20 พฤษภาคม-27 สิงหาคม 2560

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา
3. สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

วิธีการสมัคร
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ : ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
(สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 3 สิงหาคม 2559)

หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาผลการการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
4. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษามัธยมปลาย
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
6. กรณ๊ต้นสังกัดให้แนบจดหมายรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดมาด้วย

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ http://www.rsu.ac.th/nurse/  และ https://www.facebook.com/schoolofnursingrsu

วันทำแบบทดสอบ สอบสัมภาษณ์ และวันประกาศผล
ทำแบบทดสอบและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน จำนวน 60 คน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ http://www.rsu.ac.th/nurse/  และ https://www.facebook.com/schoolofnursingrsu

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : คุณลักษณา โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1445

** ทั้งนี้ หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559