cu จุฬาฯ ทุนวิจัย ยุโรป ยุโรปศึกษา

สมัครเลย! จุฬาฯ ให้ทุนวิจัยด้านยุโรปศึกษา

Home / ข่าวการศึกษา / สมัครเลย! จุฬาฯ ให้ทุนวิจัยด้านยุโรปศึกษา

มีทุนด้านการวิจัยดีๆ มาบอกกันค่ะ… ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทำวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ทุนละประมาณ 40,000-60,000 บาท กำหนดระยะเวลา 6 เดือน

สมัครเลย! จุฬาฯ ให้ทุนวิจัยด้านยุโรปศึกษา

โดยรายละเอียดของทุนสนับสนุนงานวิจัยมีดังต่อไปนี้ :
ธีมงานวิจัยหลัก : ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผู้สนใจส่งเข้ามานั้นจำเป็นต้องเน้นประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับ “อาณาบริเวณศึกษา” เกี่ยวกับ “ภูมิภาคทวีปยุโรป” ในแต่ละมิติทาง “สังคมศาสตร์” (อันได้แก่ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ มนุษย์ศาสตร์ สังคมวิทยา) เป็นหลัก แต่ผู้สนใจสามารถนำประเด็นการศึกษาเรื่องที่ท่านสนใจมาเพื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคและอาณาบริเวณหรือประเทศอื่น ได้ในบางประเด็นการศึกษา

รายละเอียดของทุนสนับสนุนงานวิจัย 2559 :

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทวีปยุโรปโดยเฉพาะในมิติสังคมศาสตร์ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ทางศูนย์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยด้านยุโรปศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์และยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายการมุ่งเน้นผลิตงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

– ที่มา เหตุผล และความสำคัญของงานวิจัย
– ประวัติของนักวิจัยและประวัติของนักวิจัยร่วม หากมี
– กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่จะใช้ศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย
– แผนการวิจัย รวมถึงงบประมาณสนับสนุนที่ต้องการ
– ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงผลงานวิจัย บทความ หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานของนักวิจัยเพื่อประกอบการให้ทุน
– แผนการทำงาน (โดยประมาณการแต่ละเดือน)
– เอกสารส่วนตัวคือ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลยศ สำเนาใบคะแนนหรือจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุน
– หากเป็นทุนประกอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา หรือคณะที่สังกัดแล้ว และต้องระบุอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

** หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้ขอทุนมีความประสงค์จะรับทุนการวิจัยในจำนวนที่มากกว่าที่ศูนย์ ยุโรปศึกษาระบุไว้ กรุณาแจ้งรายละเอียดเพื่อพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
2. งานวิจัยสามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. เมื่องานวิจัยได้รับทุน และเสร็จสิ้นการทำวิจัยแล้ว ศูนย์ยุโรปศึกษาจะดำเนินการจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัย และตีพิมพ์ในเอกสารและ สื่อที่มีความเหมาะสมและเห็นควร
4. ผู้ขอทุนวิจัยไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย อาจเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศได้
5. ในกรณีที่ผู้ขอทุนวิจัยไม่ได้อาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ทุนการวิจัยนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 16 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-3922-3 อีเมล์ Nontiwat.s@chula.ac.th

ศูนย์ยุโรปศึกษาฯ จะปิดรับสมัครประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2559 ภายในวันที่  27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและตัวอย่างการเขียนโครงการวิจัยได้ที่ : http://www.ces.in.th/main/?p=4751