ทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง

รับตรง 60 จุฬาฯ มอบทุนเรียนฟรี โครงการจุฬาฯ-ชนบท (ปอเนาะ)

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 จุฬาฯ มอบทุนเรียนฟรี โครงการจุฬาฯ-ชนบท (ปอเนาะ)

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นสมควรดำเนินการรับสมัครนักเรียนในโครงการรับนักเรียนจากชนบท เพิ่อเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปกติ (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ประจำปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

รับตรง 60 มอบทุนเรียนฟรี (จุฬาฯ-ชนบท)

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐม
2. สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา
3. สาขาวิชามัธยมศึกษา ระบุสายวิทย์-ศิลป์
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
5. สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
6. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
7. สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

คณะรัฐศาสตร์

1. สาขาวิชาการปกครอง
2. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

** จำนวนทุนการศึกษาทุกคณะรวม 7 ทุน ทั้งนี้ อาจจรับได้ไม่ครบตามจำนวน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือขาดคุณสมับัติที่เหมาะสม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิลสาม (ปอเนาะ) ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
2. มีภูมิสำเนาอยู่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา
3. สำหรับผู้ที่สมัครคณะครุศาสตร์และรัฐศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยกลุ่มภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มสังคมศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.00 ** ในกรณีศึกษาเน้นหนักเรื่องทางคำนวณ เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือในกรณีศึกษาเน้นหนักเรื่องทางภาษา เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน บิดา มารดาไม่สามารถสนับสนุนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้

กำหนดการสมัคร

เริ่มรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่16-31 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์ : http://www.atc.chula.ac.th/

ตรวจสอบสถานะของผู้สมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2559 ที่เว็บไซต์ : http://www.atc.chula.ac.th/

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
ดูได้ทางที่เว็บไซต์  : http://www.atc.chula.ac.th/ และ http://www.admissions.chula.ac.th/

สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2559 ที่เว็บไซต์ : http://www.atc.chula.ac.th/

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ดูได้ทางที่เว็บไซต์  : http://www.atc.chula.ac.th/ และ http://www.admissions.chula.ac.th/

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1-3 มีนาคม 2559 (ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ระบุไว้)

ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาและได้รับทุนจากโครงการ ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ที่เว็บไซต์ : http://www.atc.chula.ac.th/

** หมายหตุ รับตรงนี้ได้รับเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ ในกรณีถ้าน้องยื่นยันระบบเคลียริ่งเฮาส์จะไม่สามารถแอดมิชชั่นได้

————————–

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ดังนี้
http://www.chula.ac.th/
http://www.atc.chula.ac.th/
http://www.atc.chula.ac.th/admission2/home.html

————————-

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการจุฬาฯ-ชนบท

>> รับตรง 60 (แบบปกติ) 9 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพจาก : http://www.chula.ac.th/th/archive/gallery/cu-student