ทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 60 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. และประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้อีกด้วยนะคะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร + มอบทุนการศึกษา

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัครคัดลือก

สมัครสอบคัดลือก ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2559 ที่เว็บไซต์ : http://202.28.75.249/engineering2_2560/index_g1.php

ผู้สมัครสามารภชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร ได้ตั้งวันที่ 20 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2559 ** ค่าสมัคร 500 บาท

ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนหรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งวันที่ 20 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2559

ประกาศสถานที่การประเมินผลความสามารถทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การวัดบุคลิกภาพและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์ : http://www.eng.su.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ : http://www.eng.su.ac.th/

** กำหนดการรับสมัครสอบคักเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.eng.su.ac.th/

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1. เทคโนโลยีอาหาร 30 คน
2. เทคโนโลยีชีวภาพ 10 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 45 คน
2. วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน
3. วิศวกรรมเครื่องกล 20 คน
4. วิศวกรรมเคมี 40 คน
5. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 25 คน
6. วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 30 คน
7. วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 30 คน
8.วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 30 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

1. ธุรกิจวิศวกรรม 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559

2. สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมตอนปลาย 4-5 (GPAX) 4 ภาคการศึกษาอยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 90.00 ขึ้นไป ของสายวิทย์-คณิต ของโรงเรียน และสำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมตอนปลาย 4-5 (GPAX) 4 ภาคการศึกษาอยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 90.00 ขึ้นไป ของสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์ ของโรงเรียน

3. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 3.30 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-5 ได้แก่

– คณิตศาสตร์
– วิทยาศาสตร์
– ภาษาต่างประเทศ

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission60-news.php

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข : 09-6912-7759

———————————————-

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัครคัดลือก

สมัครสอบคัดลือก ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์ : http://202.28.75.249/engineering2_2560/index_g2.php

ผู้สมัครสามารภชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร ได้ตั้งวันที่ 20 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2559 ** ค่าสมัคร 500 บาท

ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนหรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งวันที่ 20 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2559

ประกาศสถานที่การวัดความสามารถในการแก้ไขปีญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/การวัดทักษะส่วนบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ทางเว็บไซต์ : http://www.eng.su.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิการยน 2559 ทางเว็บไซต์ : http://www.eng.su.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่เว็บไซต์ : http://www.eng.su.ac.th/

** กำหนดการรับสมัครสอบคักเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.eng.su.ac.th/

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1. เทคโนโลยีอาหาร 40 คน
2. เทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 45 คน
2. วิศวกรรมอุตสาหการ 20 คน
3. วิศวกรรมเครื่องกล 40 คน
4. วิศวกรรมเคมี 30 คน
5. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 40 คน
6. วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 20 คน
7. วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 40 คน
8.วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 20 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

1. ธุรกิจวิศวกรรม 40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559

2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-5 ได้แก่

– คณิตศาสตร์
– วิทยาศาสตร์
– ภาษาต่างประเทศ

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission60-news.php

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข : 09-6912-7759

———————————–

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ม.ศิลปากร

>> รับตรง 60 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2 โครงการ รวม 330 คน) 

ปล. ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม เราจะมาอัพเดทให้เรื่อยๆ นะคะ ^_^