คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง

รับตรง 60 โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวนที่รับ 21 คน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล เปิดรับตรง 60 แล้วนะจ้า!

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ของปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า

2. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระบบโควตา หรือโครงการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้ทำการคัดเลือกสำหรับปีการศึกษา 2560 แล้ว เว้นแต่จะสละสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเสียก่อน

3. เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับที่ 1-50 ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันระดับประเทศ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ระดับมัธยมศึกษษตอนปลาย สาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องผ่านการแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างปี 2557-2559 หรือ ผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 1 ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการโอลิมปิก สสวท.) สาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์

4. สำหรับผู้ที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (ระดับนานาชาติ) สาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้ไปร่วมแข่งขันโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

กำหนดการคัดเลือก

1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559 ทางเว็บไซต์ : http://www1.si.mahidol.ac.th/education/si/

2. สามารถชำระเงินค่าสมัคร (800 บาท) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

3. ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร ได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 5 ตุลาคม 2559

4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www1.si.mahidol.ac.th/education/si/

5. ทำการปริ้นแบบฟอร์มศิริราช 11 เพื่อใช้เป็นบัตรเข้าห้องสอบ วันที่ – 12 พฤศจิกายน 2559

6. สอบวิชาสามัญ 7 วิชา ดังนี้ (คะแนนแต่ละวิชาต้องได้ เท่ากับหรือมากกว่า 40 %) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

– คณิตศาสตร์
– เคมี
– ชีววิทยา
– ฟิสิกส์
– ภาษาไทย
– ภาษาอังกฤษ
– สังคมศึกษา

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์ : http://www1.si.mahidol.ac.th/education/si/

8. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2559

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ : http://www1.si.mahidol.ac.th/education/si/

10. การกรอกระเบียนนักศึกษาใหม่ ทำได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 มกราคม 2560

11. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 17 – 19 มกราคม 2560

——————————————————

ติดตามรายละเอดียเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบภามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานบริการนักศึกษา จึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 02-411-4142 หรือ e-mail : sieducation@mahidol.ac.th

————————–

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>>  รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

>> รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล (ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท)

ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/freshymahidol/timeline