dpu ข่าวการศึกษา มหาวิทยาลัย

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัว 3 วิทยาลัยใหม่ สู่การเป็นผู้นำ Thailand 4.0

Home / ข่าวการศึกษา / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัว 3 วิทยาลัยใหม่ สู่การเป็นผู้นำ Thailand 4.0

กว่า 49 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของ อาจารย์สนั่น เกตุทัต และดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม ให้บริการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ พร้อมสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ โดยมีปณิธานที่ยึดมั่นว่า “นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ” และมาถึงปัจจุบันเรามี Vision ใหม่ของมหาวิทยาลัยว่า “Major Driver In New Business Transformation And AEC + China Integration”

DPU เปิดตัว 3 วิทยาลัยใหม่ สู่การเป็นผู้นำ Thailand 4.0

003

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นผลิตนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของโลกยุคใหม่ โดยสร้างทักษะด้านธุรกิจพร้อมปลูกฝัง DNA ของการเป็นนักธุรกิจและการดำเนินงานธุรกิจให้กับนักศึกษาทุกคน ไม่ว่านักศึกษาจะเรียนในวิทยาลัยหรือคณะไหนสาขาอะไร ต้องสามารถต่อยอดการทำธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของประเทศได้อย่างมืออาชีพ

006
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการภายใต้การพัฒนาของประเทศ เราจึงกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนในการปฏิรูป New Business ของประเทศ เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐบาลภายในแนวคิด Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศทั้ง 5 อุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจภาค SME และ Startup ด้านอาหารและธุรกิจสุขภาพ ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อให้เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนและดำเนินธุรกิจกับประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

002

“มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับตัวการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดรับกับทิศทางของรัฐบาล พร้อมสร้างความได้เปรียบจากความแข็งแกร่งที่เรามีในองค์กร ในคณะที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต จึงได้เปิดวิทยาลัยใหม่ 3 วิทยาลัย ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของคณะ และสาขาวิชาที่มีศาสตร์ และองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกันมาอยู่ภายใต้การบริหารงานของ 3 วิทยาลัย คือ

1.วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy : CIBA)

วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy หรือ CIBA) ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล โดยการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมีรูปแบบบริหารจัดการแบบ Innovative management เป็นการบูรณาการร่วมกันของ 4 คณะ 10 สาขาวิชา และ 15 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร International program หลักสูตร Bilingual และ หลักสูตร Trilingual ในทุกๆหลักสูตรถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรในเชิงนวัตกรรม

2.วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (College of Innovative Technology and Engineering : CITE)

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (College of Innovative Technology and Engineering หรือ CITE) เป็นการผนึกกำลังระหว่าง 2 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านไอทีและวิศวกรรม โดยมุ่งเน้น Data เป็นส่วนสำคัญ อีกทั้ง CITE ยังมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเพื่อผลักดันเป้าหมาย Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ธุรกิจ และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแนวใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์

3.วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (College of Integrative Medicine : CIM)

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (College of Integrative Medicine หรือ CIM) เป็นสถาบันบ่มเพาะแพทย์และบุคลากรการแพทย์ด้วยแนวคิด “สอนคนให้เป็นหมอ”และ “สอนหมอให้เป็นคน” พร้อมผลักดันธุรกิจด้าน Healthcare ส่งเสริมสุขภาพ บำบัดโรค ฟื้นคืนสุขภาพ และการชะลอวัยให้กับผู้คนร่วมสมัย  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0

 

005

รวมภาพบรรยากาศ คลิกชมภาพใหญ่ทั้งหมดด้านล่าง

ฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทร.02-954-7300 ต่อ 560
โทรสาร 0-2580-0050
E-mail: pr_dpu@dpu.ac.th