ทุนการศึกษา ม.เชียงใหม่ มูลนิธิอานันทมหิดล อานันทมหิดล เรียนต่อต่างประเทศ

2 อาจารย์คณะแพทย์ มช. ได้รับพระราชทานทุน”อานันทมหิดล” 59

Home / ข่าวการศึกษา / 2 อาจารย์คณะแพทย์ มช. ได้รับพระราชทานทุน”อานันทมหิดล” 59

ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีด้านวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า รศ.ดร.พญ.สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา และ ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนพระราชทาน ทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์ จากมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ประจำปี 2559

สุดปลื้ม! 2 อาจารย์คณะแพทย์ มช. ได้รับพระราชทานทุน”อานันทมหิดล”

campusstar

สำหรับ คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตจากมูลนิธิ “อานันทมหิดล” จะต้องเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ผู้มีหน้าที่หลักในการสอนนักศึกษาแพทย์ในด้านปรีคลินิก และคลินิก เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และอุทิศตนทำประโยชน์แก่สังคม อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์แพทย์เกือบ 20 คน จากทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งข้อเสนอโครงการ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของมูลนิธิ “อานันทมหิดล” โดยรศ.ดร.พญ.สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร และ ผศ. ดร.อติพร แซ่อึ้ง ได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 10 คน ที่ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต จากมูลนิธิ “อานันทมหิดล” เป็นระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้โครงการทุนส่งเสริมบัณฑิต ในแผนกแพทยศาสตร์ “มูลนิธิอานันทมหิดล” จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ พ.ศ.2517 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริมอาจารย์รุ่นใหม่ในโรงเรียนแพทย์ให้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพเยี่ยงบัณฑิต และปฏิบัติหน้าที่หลักด้านวิจัยการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และการพัฒนาโรงเรียนแพทย์ ให้อาจารย์ใหม่สะสมความรู้ความสามารถจนกลายเป็นกำลังหลักในการพัฒนาโรงเรียนแพทย์สืบไป

 


*เกร็ดความรู้เพิ่มเติม*

มูลนิธิอานันทมหิดล (Anandamahidol Foundation) เป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาและบัณฑิตชาวไทยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาต่างๆ ให้ได้รับโอกาสไปศึกษาต่อเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้เป็นบุคคลชั้นนำของประเทศในสาขาวิชานั้น ๆ และนำความรู้ความเชี่ยวชาญกลับมารับใช้ประเทศชาติต่อไปหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดแล้ว

ในระยะแรก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งทุนอานันทมหิดล และทรงเริ่มพระราชทานทุนในสาขาแพทยศาสตร์เป็นสาขาแรก ต่อมา ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยให้เปลี่ยนสถานภาพจากทุนเป็นมูลนิธิ ชื่อ มูลนิธิอานันทมหิดล และได้ขยายขอบเขตการพระราชทานทุนเพิ่มขึ้นในหลายสาขา ครอบคลุมทั้งสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

ข่าวจาก:: www.matichon.co.th/news/324822