คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง สอบรับตรง

รับตรง 60 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง รับตรง ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/index.php
 • ชำระเงินผ่านธนาคาร ได้ตั้งแต่บัดนนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ (ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น)

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก จำนวน 30 คน
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 45 คน
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม จำนวน 40 คน
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ จำนวน 30 คน
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ จำนวน 35 คน
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย จำนวน 40 คน
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพ จำนวน 35 คน
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ จำนวน 105 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก

 • กรณี สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX )ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • กรณี กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 • กรณี สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX )ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ในใบ ปพ. ไม่น้อยกว่าวิชาละ 5 หน่วยกิต
 • กรณี กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ในใบ ปพ. ไม่น้อยกว่าวิชาละ 5 หน่วยกิต

3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

 • กรณี สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX )ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • กรณี กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ

 • กรณี สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX )ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • กรณี กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์

 • กรณี สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX )ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • กรณี กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย

 • กรณี สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX )ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • กรณี กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพ

 • กรณี สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX )ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • กรณี กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

8. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์

 • กรณี สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX )ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • กรณี กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์

สามารเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ : http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php