kmitl คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับตรง

รับตรง 60 คณะเทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 คณะเทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 2560

รับตรง 60 พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

กำหนดการคัดเลือก

 • การรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 13 มกราคม 2560
 • ชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 13 มกราคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มกราคม 2560
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
 • ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – วันที่ 2 มีนาคม 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

(ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา)

1. ศึกษาที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลัดสูตร 4 ปี

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวนที่รับ 60 คน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จำนวนที่รับ 50 คน
 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร จำนวนที่รับ 40 คน
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร จำนวนที่รับ 50 คน
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชาเอกดังนี้ พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กัฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา จำนวนที่รับรวม 192 คน

** หมายเหตุ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เลือกกลุ่มวิชาเอกได้หลังจากผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว โดยพิจารณาจากความประสงค์และผลการเรียนชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ในระดับปริญญาตรี

2. ศึกษาที่ วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลัดสูตร 4 ปี

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนที่รับ 30 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช จำนวนที่รับ 30 คน
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวนที่รับ 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้ GPAX ไม่น้อยกว่า 4 เทอม และ เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สมัครได้ทุกหลักสูตร, เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต สมัครได้เฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตรเท่านั้น

เว็บไซต์ รับนักศึกษาระบบตรง พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง : http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/