กยศ นักศึกษา นักเรียน ผลการเรียน

กยศ. ผ่อนผัน เด็กเกรดไม่ต่ำกว่า 1.00 สามารถกู้ยืมเรียนได้

Home / ข่าวการศึกษา / กยศ. ผ่อนผัน เด็กเกรดไม่ต่ำกว่า 1.00 สามารถกู้ยืมเรียนได้

หลังจากที่ทาง ศธ. เคยกำหนดให้ผู้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และล่าสุด! ทาง ศธ. ได้ออกมาเปิดเผยใหม่ว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อเร็วๆ ที่ผ่านมานั้น คนที่มีเกรด 1.00 สามารถยื่นผ่อนผันกู้ กยศ. ได้ มีรายละเอียดดังนี้

กยศ. ผ่อนผัน เด็กเกรดไม่ต่ำกว่า 1.00 สามารถกู้ยืมเรียนได้

กยศ. ผ่อนผันเกรดไม่ต่ำกว่า 1.00 สามารถกู้ยืมเรียนได้

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อเร็วๆ นี้รับทราบผลการศึกษาข้อดี-ข้อเสียของการกำหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 มาเป็นหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการศึกษาของ กยศ. ระบุว่า ข้อดีของหลักเกณฑ์ดังกล่าว คือเป็นไปตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะทำให้ผู้กู้ยืมตั้งใจเรียนมากขึ้น ส่งผลให้เรียนจนจบการศึกษา ประกอบอาชีพได้และสามารถใช้เงินคืนกองทุน กยศ.ได้ ลดโอกาสการที่ผู้กู้ยืมไม่จบการศึกษา และมีภาระหนี้จากการกู้ยืมเรียน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดีหากไม่ชำระหนี้ อีกทั้งกองทุนมีเงินหมุนเวียนกลับมาให้ผู้กู้ยืมรุ่นต่อไปมากขึ้น

“ส่วนข้อเสีย ผลการศึกษาของ กยศ. ระบุว่าจะเป็นการตัดโอกาสผู้ประสงค์ขอกู้ยืมซึ่งมีผลการเรียนในระดับที่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับ ม.ปลาย กรณีต้องการกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และอาจส่งผลให้ต้องลาออกกลางคัน เนื่องจากไม่ได้กู้ยืมเรียนต่อเนื่องไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ศธ. ได้นำเสนอข้อมูลและมติของคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่งว่า ควรผ่อนผันหลักเกณฑ์ผลการเรียนของผู้กู้ยืมที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษา หรือ จีแพ็กซ์ ก่อนหน้าปีที่จะขอกู้ยืม โดยให้ผู้มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.00 กู้ยืมเรียนได้” นายชัยพฤกษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าว

แต่อย่างไรก็ตาม… ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป และมีมติตั้งคณะอนุกรรมการ ขึ้นมาศึกษาเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมอีกครั้ง และให้นำเสนอผลต่อคณะกรรมการกองทุน กยศ. เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดครองผู้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป

—————————–

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/384589