rsu ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษากว่า 500 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / ม.รังสิต มอบทุนการศึกษากว่า 500 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนชองชาติ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้

ทุนการศึกษากว่า 500 ทุน ม.รังสิต ประจำปีการศึกษา 2560

ม.รังสิต

1. ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร (จำนวน 100 ทุน)

ผู้สมัคต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.75 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยนสะสม 5 ภาคการศึกษา  การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

** ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

หลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ในวันที่สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-16

——————————————–

2. ทุนเรียนดี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ ทุน 50% (จำนวน 200 ทุน)

ผู้สมัคต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

*** ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี  สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

หลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ในวันที่สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-16

——————————————–

3. ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร (จำนวน 150 ทุน)

ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net เพื่อทดสอบประเมินความรู้ ความพร้อมของตนเองก่อนที่จะสอบ O-Net จริง โดยคัดเลือกจากผลคะแนนสูงสุดในสาขาวิชาที่เปิดสอบ (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) การให้ทุนการศึกษานี้ให้เต็มจำนวนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

*** ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน

หลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ

——————————————–

4. ทุนความสามารถพิเศษ (จำนวนกว่า 40 ทุน)

4.1 ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา และทุนความสามารถพิเศษด้านเชียร์ลีดดิ้ง

ผู้สมัครมีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1, 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล กรีฑา กอล์ฟ เทควันโด บาสเกตบอล ยูโด วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ เปตอง ตระกร้อ แบดมินตัน และเชียร์ลีดดิ้ง เป็นต้น

4.2 ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี

ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีประเภทต่างๆ โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยดนตรี

4.3 ทุนด้านนิเทศศาสตร์

ผู้สมัครมีความสามารพิเศษทางด้านงานนิเทศศาสต์และงานสื่อสารมวลชน โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา)

*** ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

หลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ

——————————————–

5. ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ (จำนวนกว่า 10 ทุน)

5.1 ทุนด้านศิลปะวัฒนธรรม และทุนศิลปิน

ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม นักร้อง นักแสดง หรือมีผลงานทางด้านดนตรีโดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

5.2 ทุนด้านสิ่งประดิษฐ์

ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

5.3 ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร

ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านอื่นๆ เช่น ประธานนักเรียน ประธานชมรม ผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณาปีต่อปี และให้ทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา)

*** ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน

หลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. เอกสารผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ

——————————————–

6. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตได้จนสำเร็จการศึกษา โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืม สามารถยื่นใบคำขอทุน ในวันที่สมัครเข้าศึกษาที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10 Email : info@rsu.ac.th

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ประเภท กยศ.

 1. บิดาและมารดา มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นเพื่อขอกู้
 2. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
 3. ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
 4. สามารถยื่นขอกู้ฯได้ทุกคณะ

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ประเภท กรอ.

 1. ไม่จำกัดรายได้ของบิดาและมารดา
 2. ให้กู้เฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ขาดแคลนตามที่รัฐบาลกำหนด
 3. ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานั้นๆ ถึงจะมีสิทธิ์ขอยื่นกู้ยืมฯ

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ห้อง 1-103 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 -791-5514-16 หรือ e-Mail : info@rsu.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ต้องเป็นนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช. ปวส. ในปีการศึกษานั้นๆ ต้องไม่เคยหยุดพักการศึกษา หรือเคยศึกษามาจากสถาบันอื่น (เช่น ในปีกาคศึกษา 2556 นี้ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาของปี 2559)

——————————————–

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดการขอรับทุนได้ที่ : http://www2.rsu.ac.th/News/News-toon-59