การศึกษา ทหารอากาศหญิง

ไหนใครอยากเป็นทหารอากาศหญิง ตอนนี้เปิดรับสมัครปี 2560 แล้วนะ

Home / ข่าวการศึกษา / ไหนใครอยากเป็นทหารอากาศหญิง ตอนนี้เปิดรับสมัครปี 2560 แล้วนะ

ทหารอากาศเปิดรับ 299 อัตรา

วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

อายุ 18-30 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

สมัครทางอินเตอร์เน็ต 17 ม.ค.-28 ก.พ.2560

สอบวันพฤหัสที่ 6 เม.ย.2560 เวลา 13.00-15.30 น.

ประกาศผลสอบ 18 เม.ย.2560

เปิดสอบ 2 ระดับ

1. ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 281 อัตรา อายุ 18-30 ปี (เกิด2530-2542)

1.1 วุฒิ ปวส. 24 อัตรา
1.2 วุฒิ ปวช. 126 อัตรา
1.3 วุฒิ ปวช./ม.ปลาย 20 อัตรา
1.4 วุฒิ ม.ปลาย 111 อัตรา

2.ระดับชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา อายุ 18-35 ปี (เกิด2525-2542)

2.1 วุฒิ ป.โท 1 อัตรา
2.2 วุฒิ ป.ตรี 17 อัตรา

***หมายเหตุ
วุฒิ ม.ปลาย เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.00
วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20

ทหารอากาศหญิง เปิดรับ 74 อัตรา (จากทั้งหมด 299 อัตรา)

-วุฒิ ป.โท 1 อัตรา

-ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ,ทางการจัดการความรู้ 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี รวม 8 อัตรา แบ่งเป็น

-ทางบัญชี 1 อัตรา (ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ CPA)-ทางการบริหารงานก่อสร้าง ,ทางการจัดงานก่อสร้าง ,ทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง ,ทางการบริหารและเทคโนโลยีก่อสร้าง 1 อัตรา

-ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 อัตรา

-สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ, ทางการสอนภาษาอังกฤษ ครูภาษา 1 อัตรา

-ทางนิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ,บริหารรัฐกิจ ,บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษา ,ทางมนุษยศาสตร์ ,ทางมนุษยวิทยา ,ทางสังคมวิทยาและทางมนุษยวิทยา 3 อัตรา

-วิทยาศาสตรบัณฑิต(เวชระเบียน) หรือปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(เวชระเบียน) 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. รวม 18 อัตรา แบ่งเป็น

-ทางเวชระเบียน 1 อัตรา

-ทางวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเวชกิจฉุกเฉิน 10 อัตรา (ต้องมีใบประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์)

-ทางสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) 2 อัตรา

-ทางสาธารณสุขศาสตร์, สาธารณสุขชุมชน 5 อัตรา

-วุฒิ ปวช. รวม 36 อัตรา แบ่งเป็น

-สาขางานการบัญชี 5 อัตรา

-สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ,สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 7 อัตรา

-สาขางานสถาปัตยกรรม 2 อัตรา

-สาขาวิชาพณิชยการ 2 อัตรา

-ปวช.ทุกสาขา หรือ ม.ปลาย ตำแหน่งพยาบาล 20 ตำแหน่ง (ต้องมีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)

-วุฒิ ม.ปลาย รวม 11 อัตรา แบ่งเป็น

-ตำแหน่งสารวัตรทหารอากาศหญิง 6 ตำแหน่ง (คุณสมบัติเพิ่มเติม โสด อายุไม่เกิน 25 ปี และสูงไม่ตำกว่า 165 ซม.)

-ตำแหน่งนักดนตรี 5 ตำแหน่ง (เปียโน ,กีตาร์ ,ระนาดเอก ,ระนาดทุ้ม และฆ้อง)

สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้นที่
http://job.rtaf.mi.th
https://rtafrecruitment.job.thai.com

ค่าสมัครสอบ 350 บาทชำระผ่านธนาคารกรุงไทย

สอบวันพฤหัสบดีที่ 6 เม.ย. 2560

การแต่งกาย  หญิง สวมกระโปรง หรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ

ประกาศสถานที่สอบ 24 มี.ค. 2560

ประกาศผลสอบ 18 เม.ย. 2560

สอบพละ 25-28 เม.ย. 2560

1.ลุกนั่ง จับเวลา 1 นาที
2.ดันพื้น จับเวลา 1 นาที
3.วิ่ง 2.5 กิโลเมตร

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 7 มิ.ย. 2560

สิทธิประโยชน์เงินเดือน

วุฒิ ม.6 รวมค่าครองชีพ 10,110 บาท
วุฒิ ปวช. รวมค่าครองขีพ 10,830 บาท
วุฒิ ปวส. รวมค่าครองชีพ 12,285 บาท
วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิ ป.โท เงินเดือน 17,550 บาท
มีสิทธิที่พักอาศัย หรือค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด

ขอบเขตข้อสอบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที
1.1 พื้นฐานความรู้ทั่วไป ปรนัย 60 ข้อ (60คะแนน) เนื้อหาวิชาดังนี้
– คณิตศาสตร์
– ภาษาไทย
– ภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

1.2 ความรู้เฉพาะตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ 90 ข้อ (90คะแนน) ม.ปลาย/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

***เฉพาะชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่ใช้วุฒิ ม.ปลาย ข้อสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที สอบเฉพาะวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป***