QS การจัดอันดับ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ ครองแชมป์อันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากการจัดอันดับมหา’ลัยโลก

Home / ข่าวการศึกษา / จุฬาฯ ครองแชมป์อันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากการจัดอันดับมหา’ลัยโลก

หลังจากที่ได้เห็นผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ในสาขา QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2017 โดยสถาบัน Quacquarelli Symonds (QS) จากประเทศอังกฤษกันไปแล้ว ซึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศไทย พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ติดอันดับที่ 29 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของไทย ในสาขาวิชาวิชาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่งก็มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นตามมาอีกด้วย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2017 โดย QS

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2017

โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยในไทยติดอันดับเข้าไปถึง 9 สถานบันการศึกษาด้วยกัน ได้แก่

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ซึ่งในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งหมด 20 สาขาวิชาด้วยกัน รองลงมาก็คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับการจัดอันดับใน 7 สาขาวิชา

ในการจัดอันดับครั้งนี้ทำให้ จุฬาฯ ติดอันดับที่ดีที่สุด 100 อันดับแรกใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาสมัยใหม่ และวิศวกรรมเคมี และนอกจากนี้ยังติดอันดับที่ดีที่สุด 200 อันดับแรกใน 16 สาขาวิชา เมื่อเทียบกับการจัดอับดับในปีที่ผ่านมา (2016) จุฬาฯ ติดอันดับที่ดีที่สุด 200 อันดับแรกใน 14 สาขาวิชาเพียงเท่านั้น ซึ่งในปีนี้เพิ่มขึ้นมาอีก 2 สาขาวิชา

ส่วนทางด้าน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดใน 200 อันดับแรก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ก่อนหน้านี้อยู่ที่อันดับ 151-200) และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ก่อนหน้านี้ไม่เคยถูกจัดอันดับ)

เรียกได้ว่าในปี 2017 มหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับใน 100 อันดับแรก 3 สาขาวิชา ซึ่งคิดเป็น 3 เท่าของปี 2016 ที่มีมหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรก อยู่เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

โดยรวมแล้วในปี 2017 มหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 53 รายการด้วยกัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาได้รับการจัดอันดับเพียง 42 สาขาวิชาเท่านั้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยของไทยมีส่วนแบ่งอันดับรวมใน 46 สาขาวิชา ทั้งสองปีคิดรวมเป็น 0.46% ของทั้งหมด (ปี 2016-2017)

นี่คือผลงานโดยรวมของสถาบันการศึกษาไทยถูกแสดงอยู่ในตารางด้านล้างนี้ ตัวเลขในแต่ละแถวคือจำนวนอันดับที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับแรกๆ ดังนี้

QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2017

ตารางการแสดงรายชื่อสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่ 

QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2017

QS ยังได้เปิดเผยอีกว่า QS World University Rankings by Faculty ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามคณะ/สาขาวิชา โดยประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใน 5 กลุ่มวิชาแบบกว้างๆ ได้แก่ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสังคมศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับที่ดีที่สุดในแต่ละคณะ/สาขาวิชา มีดังนี้

QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2017

โดยเกณฑ์การจัดอันดับแยกตามรายวิชาประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน 4 ตัว ได้แก่

 1. ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic reputation)
 2. ชื่อเสียงจากบริษัทที่จ้างงาน (Employer reputation)
 3. การอ้างอิงจากงานวิจัยหรือรายงานต่างๆ (Citations per paper)
 4. ตัวชี้วัดในการสำรวจ ตัวดัชนี (H–Index)

บทความที่เกี่ยวข้อง

————————————————–

 

ที่มา :
www.topuniversities.com
blog.eduzones.com