ทุนการศึกษา ผู้ช่วยการพยาบาล

ทุนเรียนฟรี!! ผู้ช่วยการพยาบาล โรงเรียนฝึกพนักงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนเรียนฟรี!! ผู้ช่วยการพยาบาล โรงเรียนฝึกพนักงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

โรงเรียนฝึกพนักงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล สาขาผู้ช่วยการพยาบาล Patient Asistant ระยะเวลาเรียน 1 ปี พร้อมทั้งนี้ยังมีทุนเรียนฟรีให้อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรียนฟรี!! ผู้ช่วยการพยาบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศหญิง อายุ 17-35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ต้องไม่ตั้งครรภ์ขณะที่มาสมัครเรียน)
 4. มีความประพฤติดี รักการบริการ และชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 5. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

หลักฐานการสมัครเรียน

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดสุภาพ)
 5. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 2 ฉบับ

วิธีการคัดเลือก

 1. สัมภาษณ์
 2. ตรวจร่างกาย

ระยะเวลาในการเรียน

 • 52 สัปดาห์ หรือ 1 ปี (12 เดือน)

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

การแต่งกาย (ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด)

 1. เครื่องแบบกระโปรงชุดติดกันสีฟ้าคอบัวสีขาว (หญิง)
 2. ชุดกีฬาเสื้อยืดสีขาว กางเกงวอร์ม สีกรมท่าขายาว (หญิง)
 3. รองเท้าผ้าใบสีขาว (หญิง)
 4. รองเท้าคัทชูสีขาว (หญิง)
 5. ถุงเท้าขาว

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบ่งออกเป็นดังนี้

ค่าเล่าเรียน 

 1. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 50,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายและประกันสุขภาพ, ชุดฟอร์มสีฟ้า 2 ชุด, ชุดพละ 1 ชุด, กระดุมสถาบัน, เข็มขัด, เข็มกลัดติดหน้าอก

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว/ต่อคน

 1. ค่าหอพัก เดือนละ 2,000 บาท (รวมค่าน้ำ+ค่าไฟ)
 2. ค่าอาหาร 3 มื้อ เดือนละ 2,500 บาท
 3. ค่าซักเสื้อฟ้า เดือนละ 600 บาท

** สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากรวมอยู่ในทุนการศึกษาแล้ว (ยกเว้นค่าสมัครโควต้าทุนเรียนฟรี 2,000 บาท)

เกณฑ์การจบหลักสูตร

 1. ต้องเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.5
 2. มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า 60 % ของคะแนนความประพฤติทั้งหมด
 3. มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
 4. กรณีสอบไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่ง มีการสอบซ่อม 1 ครั้ง (ค่าลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาละ 50 บาท)

หลักการใช้ทุนคืน

 • ไม่ต้องชำระคืนทุนใดๆ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับเข้าทำงานที่บริษัทจูเนียร์และซีเนียร์โฮม เฮลธ์ แคร์ จำกัด (บริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท) ลักษณะงานจะเป็นการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือเด็กเล็กที่บ้าน โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี และจะได้รับเงินเดือนตามปกติ โดยไม่ถูกหักคืนทุนเลย

สำหรับการเรียนจะแบ่งออกเป็นดังนี้

โดยแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี 6 เดือน และภาคปฏิบัติ 6 เดือน การเรียนการสอนจะเน้นคุณภาพจากอาจารย์ที่เป็นแพทย์ พยาบาลโดยตรง ปฏิบัติงานจริงในหอผู้ป่วยและแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 และโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ซึ่งเป็นสถานที่ได้มาตฐานระดับสากล JCI จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถใช้ยื่นสมัครงาน ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทรวมถึงโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse (PN) สามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนเรียนต่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับเฉพาะนักศึกษาที่จบหลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาล Nurse Assistant (NA) ในระยะเวลาเรียน 1 ปี ของโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทเท่านั้น

การเรียนการสอนภาคทฤษฎี

การเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลผู้ป่วย การดูแลเด็กเล็ก และการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงยังมีการทดสอบเพื่อฝึกทักษะทางด้านการพยาบาล ให้เกิดความชำนาญก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้นำความรู้ทีได้เรียนมาจากภาคทฤษฎี มาฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษ และความชำนาญ โดยฝึกปฏิบัติตามแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เช่น การฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง และการฝึกปฏิบัติงานจริงบนหอู้ป่วย ของโรงพาบาลกล้วยน้ำไท 1 และโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2

———————————

สามารถสมัครเรียนได้ที่ : http://www.kluaynamthaischool.com

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 095-275-5565