คณะบริหารธรุกิจ นิสิตออทิสติก มหาวิทยาลัย รับตรง

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับตรงนิสิตออทิสติก เรียนด้านบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 2560

Home / ข่าวการศึกษา / ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับตรงนิสิตออทิสติก เรียนด้านบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี 2560

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับตรงโครงการคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มก. เปิดรับนิสิตออทิสติก เรียนบริหารฯ

วันที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จำนวน 1 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
 3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 6. ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติกและนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มก. เปิดรับนิสิตออทิสติก เรียนบริหารฯ

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

 1. พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร สาขาวิชาหรือคณะ
 2. พิจารณาจากผลการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่ามีภาวะออทิซึม หรือภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้และระดับความสามารถทางสติปัญญา (IQ)
 3. การสอบสัมภาษณ์
 4. การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.regweb.registrar.ku.ac.th และให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการยื่นประกอบการสอบ
  สัมภาษณ์
 2. สมัครด้วยตนเองที่โครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติกและนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ชั้น 3 อาคาร 7 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัตราค่าสมัคร

ค่าสมัคร คนละ 500 บาท

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ : www.regweb.registrar.ku.ac.th ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และยืนยันการเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์และยืนยันการเข้าศึกษา ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-10.30 น. โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำนักเรียนมาแสดงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ไม่ไปสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าสละสิทธิ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไปสอบสัมภาษณ์ที่ ห้องประชุมสมาคมฯ (1-102) อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ : www.regweb.registrar.ku.ac.th ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560