TCAS TCAS 61 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

ทปอ. แถลงการณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษา ‘TCAS 61’ รวมทั้งสิ้น 300,054 คน

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. แถลงการณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษา ‘TCAS 61’ รวมทั้งสิ้น 300,054 คน

ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศให้มีระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยมี มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ที่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS จำนวน 72 สถาบันด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียด ที่น้องๆ ควรรู้เอาไว้ ดังต่อไปนี้

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS 61

TCAS61

ข้อมูลจำนวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมระบบ TCAS 61 รวมทั้งสิ้น 300,054 คน โดยแบ่งการรับออกเป็น 5 รอบ ดังนี้ 

รอบที่ 1 การรรับด้วย Portfolio

  • ปริมาณการจำนวนรับ 78,951 คน

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

  • ปริมาณการจำนวนรับ 94,383 คน

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

  • ปริมาณการจำนวนรับ 61,617 คน

รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions

  • ปริมาณการจำนวนรับ 36,969 คน

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

  • ปริมาณการจำนวนรับ 28,134 คน

** ข้อมูลจาก : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560)

ทางด้าน สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกมาชี้แจงดังนี้ 

1. คุณสมบัติและเกณฑ์การรับในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เป็นการรับจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษแสดงออกซึ่งพรสวรรค์เฉพาะ (Talent) นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย นักเรียนในเขตพื้นที่ และนักเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นต้น ไม่ได้เป็นการรับทั่วไป และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จะไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากที่กำหนดเอาไว้ในปีที่ผ่านมาได้

2. ตามปฏิทินการสอบของทาง ทปอ. จะทำการประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอยที่ 1 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องอยู่ในชั้นเรียนให้ครบตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน หลังจากนั้นให้น้องๆ นำใบเข้าชั้นเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาในการเรียนทั้งหมด โดยนำมายื่นต่อมหาวิทยาลัยในวันที่มีการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ จึงจะถือว่าเป็นคุณสมบัติครบถ้วนของการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ

** ในกรณีที่มีการใช้คะแนน SAT มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตรนานาชาติของบางมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากข้อสอบ SAT มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ทำให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรมีความเป็นสากล นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสรุปเอาไว้ด้วยอีกด้วยว่า นักเรียน นักศึกษา ที่สอบ SAT ได้ตามเกณฑ์ จะมีทักษะการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ที่ดีอีกด้วย

3. การกำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ และจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในรอบต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการพิจารณาตามนโยบายการบริหารงานและดุลยพินิจอย่างรอบคอบ จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นไปตามบริบท รวมทั้งสนองต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่า การกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้นักเรียนอยู่ในชั้นเรียนครบตามระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระทางวิชาการและยึดมั่นในหลักการที่จะผลิตบัณฑิต ที่เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างแท้จริง

การแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา….

เว็บไซต์ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) : คลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง