Ranking Web of University ม.มหิดล ม.ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัย

ม.มหิดลครองแชมป์อันดับ 1 การจัดอันดับ Ranking Web of University

Home / ข่าวการศึกษา / ม.มหิดลครองแชมป์อันดับ 1 การจัดอันดับ Ranking Web of University

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอันดับบนเว็บไซต์ Ranking Web of University กันก่อนนะคะ
Webometrics Ranking of World Universities หรือ “Ranking Web of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติ (Spanish National Research Council – CSIC) ณ กรุงแมดดริด ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.webometrics.info นักวิจัยที่มีบทบาทสำคัญคือ Isidro F. Aguillo

การจัดลำดับโดย Webometrics เกิดจากความเชื่อที่ว่า Web จะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และในที่สุด Open Acess Initiatives ซึ่งเป็น web publications หรือ electronic publications จะมีผลกระทบและมีการเข้าถึงได้มากกว่าสิ่งตีพิมพ์ (Publications) ชนิดใดๆ ดังนั้น Webometrics จึงเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฎตัวบนอินเตอร์เน็ต และดูจำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ทำ Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผลกระทบการอ้างอิง ตามจำนวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก (external inlinks / sitations หรือ site citations) ซึ่งจะแสดงถึง visibility และ impact ของ web publications นั้นๆ จากกนั้นทำการจัดลำดับ โดยใช้ดัชนี Web Impact Factor (WIF) ซึ่งใช้หลักการที่ดัดแปลงและประยุกต์มาจาก Journal Impact Factor (JIF) ของฐานข้อมูล Thomson’s ISI Journal Citation Reports (JCR)

15212943

การประกาศผลจัดอันดับจะทำทุกเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต web publications และความเป็น open access ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย แบบที่เรารู้จักกันดี ที่เรียกว่า bibliometric indicators เท่านั้น หรือมองอีกแง่หนึ่งก็คือ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” นั่นเอง

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ Ranking นี้ มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญอยู่ที่บรรดาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ web performance ของสถาบันการศึกษาใด ได้ลำดับที่ต่ำกว่าความคาดหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันนั้นๆ ผู้จัดทำ Webometrics Ranking เสนอแนะให้ผู้บริหารของสถาบัน ทบทวนนโยบายด้านการจัดทำเว็บไซต์ของตน และสนับสนุนนโยบายด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตของสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ ในรูปแบบ electronic publications ให้มากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายสำคัญรองลงมาคือ บรรดาอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากคาดว่าในอนาคตผลงานทางวิชาการในลักษณะ web publications นี้ อาจมีส่วนในการประเมินผลงาน นอกเหนือจากการวัดด้วย scientometric หรือ bibliometric indicators แบบเดิม และนอกจากนั้นบรรดานักเรียน นักศึกษา อาจใช้ประกอบการพิจารณาเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากการที่มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ไว้อย่างเพียงพอ

ม.มหิดลครองแชมป์อันดับ 1 การจัดอันดับ Ranking Web of University

ranking2015
 
เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

1. VISIBILITY (50%) เป็นการใช้ค่าเฉลี่ยระหว่าง Majestic SEO และ ahrefs ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลจำนวนลิงค์ ภายนอกที่ลิงค์เข้ามาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

2. PRESENCE (10%) คือการวัดจำนวนหน้าเว็บเพจของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน ซึ่งไม่นับรวม .pdf files (วัดด้วย Google)

3. OPENNESS (10%) คือการวัดจำนวนไฟล์เอกสาร (.pdf files) ที่นำเสนอบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (วัดด้วย Google)

4. EXCELLENCE (30%) = จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งรวบรวม 10% ของงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่ถูกนำไปอ้างอิงมากที่สุดในแต่ละสาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปี

สำหรับในปี 2016 มีผลการจัดอันดับ Ranking Web of University ดังต่อไปนี้

1
10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย
1.ม.มหิดล
2.จุฬาฯ
3.ม.ขอนแก่น
4.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5.ม.สงขลานครินทร์
6.ม.เทคโนโลยีสุรนารี
7.ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
8.ม.นเรศวร
9.ม.เกษตรศาสตร์
10.ม.เชียงใหม่

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน จัดอยู่ในอันดับที่ 17 ของประเทศ อันดับ 552 ของเอเชียและอันดับ 1,915 ของโลก อันดับรองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อันดับ 1 คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 26 ของประเทศ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือมหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ในอันดับที่ 20 ของประเทศ รองลงมาเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อันดับ1ของโลก
การจัดอันดับของเวบโบเมตริกส์จากประเทศสเปน ครั้งล่าสุดนี้มีการจัดอันดับคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวน 23,895 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของโลกคือมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด รองลงมาอันดับ 2 แสตนฟอร์ด อันดับ 3 แคลิฟอร์เนียร์ เบิร์กเลย์

ในทวีปเอเชีย

ปรากฏว่าอันดับ 1 ของเอเชีย ได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียว อยู่ในอันดับ 40 ของโลก อันดับ 2 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง อันดับ 46 ของโลก และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน อันดับ 50 ของโลก

ข้อมูลจาก http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand,

https://blog.eduzones.com/magazine/155191

ภาพจาก http://www.mahidol.ac.th/th/