9 วิชาสามัญ การทดสอบ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย

2 ช่องทางเช็คคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / 2 ช่องทางเช็คคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561

เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้มีการจัดการสอบไปเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา และล่าสุด! สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ก็ได็มีการเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบจากวันที่ 12 เมษายน 2561 มาเป็นวันที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีช่องทางในการตรวจสอบผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญได้ 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางเช็คคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ

ช่องทางที่ 1

เว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนและสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนและสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

ช่องทางที่ 2

เว็บไซต์ ระบบจัดทำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ม.6, GAT-PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา : คลิกที่นี่

ระบบจัดทำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ม.6, GAT-PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา

ตารางแสดง : คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปี 2561

ตารางแสดง : คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปี 2561

ตารางแสดง : จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปี 2561

ตารางแสดง : จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปี 2561

ทั้งนี้ สทศ. ได้เปิดให้บริการขอดูกระดาษาคำตอบในการทดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. น้องๆ สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือมอบผู้แทน

2. วันที่รับยื่นคำร้องคือ วันที่ 8-9 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36

3. ค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ วิชาละ 20 บาท

4. เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง ได้แก่

  • ใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ : ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือขอรับได้ที่ สทศ.
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณีที่มอบให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนผู้สอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องแทน

5. วันที่ให้บริการดูกระดาษคำตอบคือ วันที่ 11 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (ให้บริการตามลำดับการยื่นคำร้อง) หากผู้ขอรับบริการดูกระดาษคำตอบ ไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย สถาบันฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

EP.1 ออกชัวร์100% กับ 8 เนื้อหาที่ต้องรู้! พิชิต 9 วิชาและ PAT2

บทความที่น่าสนใจ

ที่มา : http://p-dome.comwww.niets.or.th