GAT/PAT ประกาศผลสอบ ผลสอบ สทศ. เช็คผลสอบ แกทแพท

ประกาศผลสอบ GAT-PAT ! สทศ. แจ้งกำหนดการทดสอบ GAT/PAT ปี 2562

Home / GAT/PAT / ประกาศผลสอบ GAT-PAT ! สทศ. แจ้งกำหนดการทดสอบ GAT/PAT ปี 2562

การสอบ GAT (General Aptitude Tests) และ PAT (Professional and Academic Aptitude Test) ซึ่งเป็นการสอบของนักเรียนชั้น ม.6 ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อนำคะแนนที่ได้มายื่นเข้าเรียนต่อในคณะ/สาขาวิชาที่น้อง ๆ ต้องการ

ประกาศผลสอบ GAT-PAT

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปี 2562

  • ลงทะเบียนสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561
  • ทำการชำระเงินค่าสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2561
  • สามารถเลือกสนามสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2561
  • สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2561
  • สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2562
  • ทำการทดสอบ ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562
  • สทศ. ประกาศ ผลสอบ ในวันที่ 1 เมษายน 2562

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

สทศ. แจ้งกำหนดการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

ตามหนังสือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.62/0082 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 สทศ. จึงขอแจ้งกำหนดการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 จากเดิมวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดทางเว็บไซต์ www.niets.or.th/catalog/view/246

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบในระบบ GAT/PAT ทาง http://www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. ระบบประกาศผลสอบ GAT/PAT สทศ.

Link : www.gatpat.niets.or.th/GPSRegisterWeb/FrmLogin.aspx

ระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

2. ระบบ E-Score

Link : escore.niets.or.th/escore

เข้าสู่ระบบ : ผู้ขอผลสอบ O-NET และ วิชาสามัญ 9 วิชา ที่ไม่เคยสอบ GAT/PAT กรุณาลงทะเบียน คลิกที่นี่ สำหรับผู้ขอใบรายงานผลการทดสอบที่เคยสอบ GAT/PAT หรือได้ลงทะเบียนแล้ว กรุณา Login

ระบบ E-Score

ผู้ขอผลสอบ O-NET และ วิชาสามัญ 9 วิชา ที่ไม่เคยสอบ GAT/PAT กรุณาลงทะเบียน คลิกที่นี่ สำหรับผู้ขอใบรายงานผลการทดสอบที่เคยสอบ GAT/PAT หรือได้ลงทะเบียนแล้ว กรุณา Login

กรณีลืมรหัสผ่าน สอบถามได้ที่ช่องทางดัวต่อไปนี้

– Counter service (7-eleven)
– สอบถามจากหน้าระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่
– สอบถามผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ที่ เบอร์ 02-217-3800

ข้อมูลจาก www.niets.or.th

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

*** ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 และ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

*** การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

เตรียมสอบ GAT-PAT

http://www.niets.or.th/uploads/content_pdf/pdf_1471403249.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

แจกแต้ม #PAT2 บอกเลขข้อนี้ออกสอบทุกปี

วันที่ประกาศผลสอบ GAT/PAT ปีที่ผ่านๆ มา

ครั้งที่ 1/2560 10 – 29 สิงหาคม 2559 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 : 15 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 2/2560 7 – 26 ธันวาคม 2559 11 – 14 มีนาคม 2560 : 20 เมษายน 2560

ระบบประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก www.gatpat.niets.or.th

กำหนดการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

2. การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการกำหนดการสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ยึดหลักการสำคัญ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

GAT/PAT

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา
ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

– GAT เป็นการสอบที่ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน

– PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา คือ

PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย

– PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
– PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
– PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
– PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
– PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
– PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
– PAT เป็นการสอบที่จะดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแววจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

บทความแนะนำ