TCAS TCAS62 กำหนดการ

กำหนดการ TCAS62 – การสมัคร การสอบ วันประกาศผลสอบ

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการ TCAS62 – การสมัคร การสอบ วันประกาศผลสอบ

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน ได้เผยกำหนดวันสอบ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

กำหนดการ TCAS62

การสมัครสอบ-TCAS62

รอบที่ 1 Portfolio : 1-15 ธันวาคม 2561
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา : 4 กุมภาพันธ์-วันที่ 23 มีนาคม 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท : 17-29 เมษายน 2562
รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน : 9-19 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ : 30 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2562

การสอบ TCAS62

GAT/PAT : 23-26 ก.พ. 2562
O-NET (ม.6) : 2-3 มี.ค. 2562
9 วิชาสามัญ : 16-17 มี.ค. 2562

ตารางสอบ O-Net 2561

ป.6 – สอบวันที่ 2 ก.พ. 62 และ ประกาศผล ในวันที่ 25 มี.ค. 62
ม.3 – สอบวันที่ 2-3 ก.พ. 62 และ ประกาศผลสอบ ในวันที่ 26 มี.ค. 62
ม.6 – สอบวันที่ 2-3 มี.ค. 62 และ ประกาศผลสอบ ในวันที่ 31 มี.ค. 62

กำหนดการสอบ GAT/PAT

ลงทะเบียน/สมัครสอบ : 1 – 15 ธันวาคม 2561
ชำระเงินค่าสมัครสอบ : 1 – 16 ธันวาคม 2561
เลือกสนามสอบ : 1 – 17 ธันวาคม 2561
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล : 1 – 28 ธันวาคม 2561

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ : 8 มกราคม 2562
จัดการทดสอบ GAT/PAT : 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลสอบ GAT/PAT : 1 เมษายน 2562

ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
เวลาสอบ 08.30–10.00 น. รหัสวิชา 69 วิชาชีววิทยา
เวลาสอบ 11.00–12.30 น. รหัสวิชา 49 วิชาภาษาไทยฟิสิกส์ , รหัสวิชา 99 วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลาสอบ 13.30–15.00 น. รหัสวิชา 09 วิชาภาษาไทย
เวลาสอบ 15.30–17.o0 น. รหัสวิชา 19 วิชาสังคมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
เวลาสอบ 08.30–10.00 น. รหัสวิชา 39 วิชาคณิตศาสตร์ 1 (เพิ่มเติม + พื้นฐาน) , รหัสวิชา 89 วิชาคณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)
เวลาสอบ 11.00 – 12.30 น. รหัสวิชา 29 วิชาภาษาอังกฤษ
เวลาสอบ 13.30 – 15.00 น. รหัสวิชา 59 วิชาเคมี

ข้อมูลจาก www.niets.or.th

. . . . .

#dek62 ควรรู้

ข้อมูลจาก ทปอ. การประชุมแนวทางการคัดเลือก TCAS 62 ข้อมูลเพิ่มเติม www.niets.or.th/th Twitter : PlookTCAS , HandEduzones

. . . . .

เกี่ยวกับการสอบต่างๆ

พิชิต TCAS ยังไงให้อยู่หมัด #dek61

Link : seeme.me/ch/krubow/9wy4Yq

บทความแนะนำ