TCAS TCAS62 กำหนดการ

กำหนดการ TCAS62 – การสมัคร การสอบ วันประกาศผลสอบ

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการ TCAS62 – การสมัคร การสอบ วันประกาศผลสอบ

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน ได้เผยกำหนดวันสอบ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

กำหนดการ TCAS62

สรุป การสมัครสอบ TCAS62 ทั้ง 5 รอบ – กำหนดการ รูปแบบการสมัคร คะแนนที่ใช้

การสมัครสอบ TCAS62

รอบที่ 1 : 1-15 ธันวาคม 2561
รอบที่ 2 : 4 กุมภาพันธ์-วันที่ 23 มีนาคม 2562
รอบที่ 3 : 17-29 เมษายน 2562
รอบที่ 4 : 9-19 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 5 : 30 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2562

การสอบ TCAS62

GAT/PAT : 16-19 ก.พ. 2562
O-NET (ม.6) : 2-3 มี.ค. 2562
9 วิชาสามัญ : 16-17 มี.ค. 2562

#dek62 ควรรู้

ข้อมูลจาก ทปอ. การประชุมแนวทางการคัดเลือก TCAS 62

ข้อมูลเพิ่มเติม www.niets.or.th/th Twitter : PlookTCAS , HandEduzones

เกี่ยวกับการสอบต่างๆ

พิชิต TCAS ยังไงให้อยู่หมัด #dek61

Link https://seeme.me/ch/krubow/9wy4Yq

ตารางสอบ O-Net 2561

O-NET

วันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 62 สอบโอเน็ต ป.6 , ม.3
วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 62 สอบโอเน็ต ม.3
วันที่ 2-3 มี.ค. 62 สอบโอเน็ต ม.6

ประกาศผล 31 มี.ค. 62

ตารางสอบ O-Net 2561

ที่มา “ฉลาดเป็นกรด”

GAT/PAT

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ

PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา

O-NET (Ordinary National Educational Test)

O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

บทความแนะนำ