TCAS62 กำหนดการ

กำหนดการ TCAS 62 ปีการศึกษา 2562

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการ TCAS 62 ปีการศึกษา 2562

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน ได้เผยกำหนดวันสอบ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

กำหนดการ TCAS 62 *

การสอบ

GAT/PAT : 23-26 ก.พ. 2562
O-NET (ม.6) : 2-3 มี.ค. 2562
9 วิชาสามัญ : 16-17 มี.ค. 2562

การสมัคร

รอบที่ 1 : 1 ก.พ.-15 มี.ค. 2562
รอบที่ 2 : 6-25 เม.ย. 2562
รอบที่ 3 : 27 เม.ย.-17 พ.ค 2562
รอบที่ 4 : 18 พ.ค.-2 มิ.ย. 2562
รอบที่ 5 :  วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

* อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลจาก ทปอ. การประชุมแนวทางการคัดเลือก TCAS 62

ข้อมูลเพิ่มเติม www.niets.or.th/th Twitter : PlookTCAS , HandEduzones

เกี่ยวกับการสอบต่างๆ

GAT/PAT

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ

PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา

O-NET (Ordinary National Educational Test)

O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตารางสอบ O-Net 2561

ตารางสอบ O-Net 2561

ที่มา “ฉลาดเป็นกรด”

บทความแนะนำ