dek62 gat-pat TCAS TCAS62 กำหนดการ กำหนดการสอบ รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ

กำหนดการสอบ GAT/PAT ปี 2562 | รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ

Home / GAT/PAT / กำหนดการสอบ GAT/PAT ปี 2562 | รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงวันสอบจริง สำหรับการสมัครสอบ GAT (General Aptitude Tests) และ PAT (Professional and Academic Aptitude Test) ซึ่งเป็นการสอบของน้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.6 ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อนำคะแนนที่ได้มายื่นเข้าเรียนต่อในคณะ/สาขาวิชาที่น้อง ๆ ต้องการ

เรื่องน่ารู้ GAT/PAT ของ #dek62

และล่าสุด!! ก็ได้มีการประกาศกำหนดการสอบ รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ และจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการสอบ GAT/PAT ในครั้งนี้น้อง ๆ #dek62 จะต้องนำคะแนนมาใช้ในการสมัครผ่านระบบ TCAS62 จะมีเรื่องไหนที่น้อง ๆ จะต้องเน้นกันบ้าง ตามมาดูกันได้เลย…

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปี 2562

 • ลงทะเบียนสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • ทำการชำระเงินค่าสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2561
 • น้อง ๆ สามารถเลือกสนามสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2561
 • สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2561
 • สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2562
 • ทำการทดสอบ ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562
 • สทศ. ประกาศ ผลสอบ ในวันที่ 1 เมษายน 2562

TCAS รอบที่ใช้คะแนน GAT/PAT

 • การรับแบบโควตา (รอบที่ 2)
 • รับตรงร่วมกัน + กสพท (รอบที่ 3)
 • การรับแบบแอดมิชชัน (รอบที่ 4)
 • การรับตรงอิสระ (รอบที่ 5)

. . . . .

สอนการใช้ who whom whose ใน 3 นาที

Link : seeme.me/ch/petchsworld/96wByM?pl=DrBlwD

GAT ความถนัดทั่วไป

ส่วนที่ 1 ภาษาไทย (พาร์ทเชื่อมโยง)

 • เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
 • รูปแบบข้อสอบ จะมาเป็นบทความให้เราได้อ่าน (บทความ+เชื่อมโยง) เป็นปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กันจำนวน 20 ข้อ 150 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบอยู่ที่ 1 ชม. 30 นาที

ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ

 • เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ (Expressions, Vocabulary, Reading Comprehension, Structure and Writing)
 • รูปแบบข้อสอบ เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 60 ข้อ 150 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 1 ชม. 30 นาที

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ตรรกศาสตร์
 • เซต
 • ระบบจำนวนจริง
 • ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
 • เมทริกซ์
 • เวกเตอร์
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ลำดับและอนุกรม
 • แคลคูลัสเบื้องต้น
 • การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 • ความน่าจะเป็น
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การแจกแจงปกติ
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ 180 คะแนน และเป็นแบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข จำนวน 15 ข้อ 120 คะแนน รวม 45 ข้อ 300 คะแนนเต็ม โดยจะมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

. . . . .

GAT/PAT 2562

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • สารและสมบัติของสาร
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • พลังงาน
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
 • ดาราศาสตร์ และอวกาศ

รูปแบบข้อสอบ

 • เป็นข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
 • ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
 • เคมี สาร และสมบัติของสาร
 • พลังงาน ความร้อน และของไหล
 • คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

รูปแบบข้อสอบ

 • ข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 60 ข้อ 240 คะแนน และแบบที่ 2 ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข จำนวน 10 ข้อ 60 คะแนน รวม 70 ข้อ 300 คะแนนเต็ม โดยมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 • ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

รูปแบบข้อสอบ

 • ข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ 60 คะแนน, แบบที่ 2 เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จำนวน 10 ข้อ 30 คะแนน และแบบที่ 3 แบบอัตนัย (ตรวจด้วยคน) จำนวน 4 ข้อ 210 คะแนน รวม 34 ข้อ 300 คะแนนเต็ม โดยมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
 • สถานการณ์ หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 120 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความรู้ทางทัศนศิลป์ และการออกแบบ
 • ดนตรีไทย ดนตรีสากล
 • นาฏศิลป์/การแสดง
 • บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

รูปแบบข้อสอบ

 • ข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 90 ข้อ และแบบที่ 2 แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จำนวน 10 ข้อ รวม 100 ข้อ 300 คะแนน โดยมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
 • ไวยากรณ์ และโครงสร้าง (Grammaire)
 • สำนวน (Expression)
 • วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
 • การออกเสียง (Prononciation)

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 7.2 ภาษเยอรมัน

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คําศัพท์สํานวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen)
 • คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้นจากคํานามและคํากริยา (Nomen-Verb-Verbindung)
 • ไวยากรณ์ระดับคําและประโยค (Grammatik)

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

เทคนิคการจำส่วนประกอบของคำ ในภาษาจีน!!

Link : seeme.me/ch/jeenpapern/q8mV7k

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • คันจิขั้นพื้นฐาน
 • ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • ญี่ปุ่นศึกษา

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 7.4 ภาษาจีน

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คำศัพท์ และสำนวน
 • ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
 • สัทอักษร
 • ความรู้ทั่วไป
 • อักษรจีน
 • การเขียน
 • การอ่าน
 • สนทนา

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ไวยากรณ์
 • วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
 • คำศัพท์
 • ความเข้าใจภาษา

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 7.6 ภาษาบาลี

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ไวยากรณ์และโครงส้ราง
 • ความเข้าใจภาษา

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ไวยากรณ์
 • คำศัพท์
 • สังคมและวัฒนธรรม

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

** เกณฑ์ สัดส่วน คะแนนการใช้สมัครสอบในแต่ละรอบหรือแต่ละคณะ/สาขาวิชาจะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นน้อง ๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครสอบในทุกวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยว่าจะมีการกำหนดคะแนนที่ใช้อะไรบ้างในแต่ละคณะ/สาขาวิชา

น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลด รูปแปบบข้อสอบ + จำนวนข้อสอบ GAT/PAT : คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT : คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ผังการสร้างข้อสอบ Test-Bluprint GAT/PAT : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ GAT/PAT ทั้งหมด : คลิกที่นี่

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ