TCAS TCAS62 กำหนดการ บทความการศึกษา ระเบียบการรับสมัคร

TCAS แต่ละรอบคืออะไร ? สรุปการสมัครสอบ TCAS62 รายละเอียดทั้ง 5 รอบ

Home / ข่าวการศึกษา / TCAS แต่ละรอบคืออะไร ? สรุปการสมัครสอบ TCAS62 รายละเอียดทั้ง 5 รอบ

กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้ว สำหรับช่วงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบด้วยกัน และในปีการศึกษา 2562 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระยะเวลาในการรับสมัครจาก 10 เดือน เป็น 6 เดือนครึ่ง และได้นำการสอบ กสพท มาอยู่ร่วมในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และสามารถเลือกได้ 6 อันดับ (แบบเรียงลำดับ)

TCAS แต่ละรอบคืออะไร ?

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากจะรู้ว่าในปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS ในแต่ละรอบจะมีคะแนนหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกอะไรบ้าง ใครสามารถสมัครได้บ้าง และมีช่องทางการสมัครผ่านทางไหนบ้าง สรุปแต่ละรอบคือ …

รอบที่ 1 Portfolio
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท
รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

รายละเอียด TCAS แต่ละรอบ

รอบที่ 1 portfolio

รูปแบบการสมัคร จะใช้ portfolio ในการยื่นสอบเข้าศึกษาต่อ ในคณะ/สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา ที่เปิดรับในรอบที่ 1 โดยจะมีกำหนดการในการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 ช่องทางการรับสมัคร น้อง ๆ สามารถเข้าไปสมัครได้โดยตรง กับทางเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาได้เลย

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 1

– ทำการรับสมัคร อยู่ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 28 มกราคม 2562
– ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
– ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– แฟ้มสะสมงาน หรือ portfolio
– เกรดเฉลี่ยสะสม (4-5 ภาคเรียน)
– คุณสมบัติพิเศษ ของแต่คณะ/สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด

– ยื่นได้มากกว่า 1 ที่
– ติดได้มากกว่า 1 ที่
– เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

/// ดูตัวอย่าง แฟ้มสะสมผลงาน : dekshowport.com

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

รูปแบบการสมัคร จะทำการสมัครก่อนรู้คะแนนสอบ โดยมีช่วงเวลาในการดำเนินการสมัคร ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 23 มีนาคม 2562 และมีช่องทางในการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 2

– ทำการรับสมัคร อยู่ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 23 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 24 เมษายน 2562
– ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562
– ทำการสละสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 26-27 เมษายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– เกรดเฉลี่ยสะสม
– GAT/PAT
– 9 วิชาสามัญ
– คุณสมบัติพิเศษ (มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ/สาขาวิชา)
– คะแนน O-NET ขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด

– ยื่นได้มากกว่า 1 ที่
– ติดได้มากกว่า 1 ที่
– เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท

โดยมีรูปแบบการสมัครคือ รู้คะแนนสอบก่อนสมัคร มีช่วงเวลาในการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 และช่องทางที่ใช้ในการสมัครคือ เว็บไซต์ ทปอ. : http://a.cupt.net

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 3

– ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
– มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562
– ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)
– GAT/PAT
– 9 วิชาสามัญ
– สอบวิชาเฉพาะ
– คะแนน O-NET ขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ + กสพท)

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด

– เลือกได้ 6 อันดับ (แบบเรียงลำดับ)
– ติดมากที่สุดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น
– เลือกยืนยันสิทธิ์์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน

รูปแบบการสมัคร น้อง ๆ จะรู้คะแนนสอบก่อนสมัคร มีระยะเวลาในการดำเนินการสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562 โดยน้อง ๆ สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : http://a.cupt.net

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 4

– ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
– มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 4 มิถุนายน 2562
– ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– เกรดเฉลี่ยสะสม
– O-NET
– GAT/PAT

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
เด็กซิ่ว

รูปแบบการสอบติด

– เลือกได้ 4 อันดับ (แบบเรียงลำดับ)
– ติดได้มากที่สุด 1 อันดับ

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

รูปแบบการสมัครคือ รู้คะแนนสอบก่อนสมัคร โดยมีช่วงเวลาในการดำเนินการ 30 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562 และมีช่องทางการสมัครโดยตรงกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 5

– ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
– ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)
– O-NET
– GAT/PAT
– 9 วิชาสามัญ

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว

รูปแบบการสอบติด

– ยื่นได้มากกว่า 1 ที่
– ติดได้มากกว่า 1 ที่
– เลือกยืนยันสิทธิ์ได้ 1 ที่

. . . . .

Update ล่าสุด!! วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.

การสมัครสอบ TCAS62 ทั้ง 5 รอบ

EP.1 ออกชัวร์100% กับ 8 เนื้อหาที่ต้องรู้! พิชิต 9 วิชาและ PAT2

Link : seeme.me/ch/chemkrunas

ตะลุยโจทย์ Function EP.1

Link : seeme.me/ch/pparkmathacademy/9dvJRq

บทความแนะนำ