TCAS62 ทปอ. มหาวิทยาลัย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ทปอ. เผย แนวทางการปรับ TCAS62 – ลดเวลาในการสมัครเหลือ 4 เดือน ทำประชาพิจารณ์ ก.ค. นี้

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. เผย แนวทางการปรับ TCAS62 – ลดเวลาในการสมัครเหลือ 4 เดือน ทำประชาพิจารณ์ ก.ค. นี้

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา (วันที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 11.30 น.) สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้มีการจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 และพร้อมสำหรับการประชาพิจารณ์ โดยนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4 แนวทางล่าสุด ปรับแก้ TCAS ปีการศึกษา 2562

ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มาจนถึงรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) แล้วนั้น ทปอ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นประธาน เสนอแนวทางการดำเนินงานของระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อการประชาพิจารณ์ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

การรับสมัครนักศึกษา TCAS62

1. ลดระยะเวลาให้ “สั่น” ลง

จะมีการลดระยะเวลาของการคัดเลือกให้สั้นลงจาก 10 เดือน คือ ระหว่างเดือนตุลาคม-กรกฎาคม ให้เหลือเพียง 4 เดือน คือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ทั้ง 5 รอบของการรับสมัคร

2. การคัดเลือกรอบที่ 3 มีการจัดลำดับ

สำหรับรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ให้เปลี่ยนจาก 4 ตัวเลือกที่ไม่มีลำดับ เป็น 4 ตัวเลือกที่มีลำดับ และประกาศผลเพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับรอบที่ 4 Admission (หรือจะอธิบายง่าย ๆ ว่า ทั้ง 4 อันดับที่เราเลือก เราสามารถติดได้เพียงลำดับเดียวเท่านั้น ตามที่เราได้เลือกแบบเรียงลำดับเอาไว้)

3. รอบที่ 3 ก็ยังมี กสพท เช่นเดิม

คณะ/สาขาวิชาที่เคยรวมกลุ่มในตัวเลือกของ กสพท จะถูกนับเป็นตัวเลือกหนึ่ง เหมือนกับสาขาวิชาที่อยู่นอกกลุ่ม กสพท เช่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จะถูกนับเป็นตัวเลือกเช่นเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ยืนยันสิทธิ์แล้ว ขอสละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว

เมื่อมีการยืนยันสิทธิ์แล้ว “การสละสิทธิ์” เพื่อสมัครและยืนยันสิทธิ์ในรอบต่อไปทำได้เพียงหนึ่งครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้อื่น

TCAS 62
เอกสาร แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS62

การดำเนินการของ TCAS จะสำเร็จได้ ทปอ. ต้องได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการคัดเลือก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเวลากับแต่ละรอบของการคัดเลือก ฯลฯ

ทั้งนี้ สมาคม ทปอ. ได้กำหนดการทำประชาพิจารณ์ต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานและเว็บไซต์พันธมิตรด้านการศึกษา ภายในเดือนกรกฎาคม 2561

จากนั้นจะจัดทำบทสรุปการพัฒนาระบบ TCAS62 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีประเทศไทย หรือ ทปอ. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และคาดว่าจะสามารถแถลงข้อมูลการรับบุคคลเขาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2562 ในเดือนสิงหาคม 2561

ซึ่งเราสามารถสรุปได้ง่าย คือ…

1. การรับทั้ง 5 รอบ TCAS62 จะใช้เวลาแค่เพียง 4 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562

2. รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จะมีการปรับให้เลือก 4 อันดับ (แบบเรียงลำดับ) และติดได้ 1 อันดับเท่านั้น ซึ่ง กสพท ก็อยู่ในรอบนี้ด้วย โดยจะมีการแยกออกเป็นคณะ/สาขาวิชา ในส่วนของ กสพท

3. การยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์แล้ว แต่ต้องการขอสละสิทธิ์สามารถทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

4. การสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ จะทำการจัดสอบหลังเรียนจบ ม.6 คือในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – มีนาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการสอบ O-NET : 

 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  สอบ O-NET ป.6
  โดยจะมีการประกาศผลในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
 • วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  สอบ O-NET ม.3
  โดยจะมีการประกาศผลในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
 • วันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2562  สอบ O-NET ม.6
  โดยจะมีการประกาศผลในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการสอบ GAT/PAT : ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ : ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2562

กำหนดการรับสมัคร TCAS62 ทั้ง 5 รอบ : 

 • รอบที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม พ.ศ. 2562
 • รอบที่ 2 วันที่ 6-25 เมษายน พ.ศ. 2562
 • รอบที่ 3 วันที่ 27 เมษายน-วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • รอบที่ 4 วันที่ 18 พฤษภาคม-วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • รอบที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

** อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

บทความที่น่าสนใจ

Written by : Toey