GAT/PAT ประกาศผลสอบ โอเน็ต

เปลี่ยนกำหนดประกาศผลสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2561 | O-NET ชั้น ม.6 ปี 2560

Home / ข่าวการศึกษา / เปลี่ยนกำหนดประกาศผลสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2561 | O-NET ชั้น ม.6 ปี 2560

วันนี้ 26 มีนาคม 2560 ที่หน้าเว็บไซต์ สทศ. แจ้งข่าว เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 และ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

เปลี่ยนกำหนดประกาศผลสอบ

GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2561 | O-NET ชั้น ม.6 ปี 2560

O-Net ม.6 ประกาศผลสอบ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (เดิมจะประกาศ 3 เมษายน 2561)
GAT/PAT ประกาศผลสอบ วันที่ 2 เมษายน 2561 (เดิมจะประกาศ 5 เมษายน 2561
วิชาสามัญ 9 วิชา ประกาศผลสอบ วันที่ 8 เมษายน 2561 (เดิมจะประกาศ 12 เมษายน 2561)

เปลี่ยนกำหนดประกาศผลสอบ

รายละเอียดข่าว PDF : www.niets.or.th

ประกาศผลสอบ สามารถเช็คผลสอบ 3 ช่องทาง

1. ระบบประกาศ O-NET ผลรายบุคคล : คลิกที่นี่ > www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb

2. ระบบประกาศผลรายโรงเรียน : คลิกที่นี่ > www.newonetresult.niets.or.th

3. ระบบประกาศผล E-Score : ระบบจัดทำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ม.6, GAT-PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา คลิกที่นี่ : escore.niets.or.th/escore

รายละเอียดทั้งหมด ประกาศผลสอบ

บทความที่น่าสนใจ