tu วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ หลักสูตรใหม่น่าเรียน

มธ. เปิด 2 หลักสูตรใหม่ สถิติประยุกต์-คณิตการเงิน รองรับการทำงานในโลกยุคดิจิทัล

Home / ข่าวการศึกษา / มธ. เปิด 2 หลักสูตรใหม่ สถิติประยุกต์-คณิตการเงิน รองรับการทำงานในโลกยุคดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิด 2 หลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสถิติประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน เพื่อรองรับเทรนด์การศึกษาและอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปให้ตามทันการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย เน้นการสอนในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน โดยจะเปิดรับนักศึกษา 50 คนต่อหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

มธ. เปิด 2 หลักสูตรใหม่ สถิติประยุกต์-คณิตการเงิน

ทางด้าน รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เป็นอาชีพที่มีความต้องการเป็นอย่างมากในตลาดแรงงานสูงมาเป็นอันดับ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะมีรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงถึง 117,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3,656,135 บาทเลยทีเดียว

มธ. เปิด 2 หลักสูตรใหม่ สถิติประยุกต์-คณิตการเงิน

สำหรับใครที่ต้องการทำอาชีพนี้จะต้องเป็นคนที่สามารถจัดการ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น เข้าใจผู้บริโภค จัดการชื่อเสียงขององค์กร ประหยัดงบประมาณ และสามารถพัฒนาแผนการตลาดของภาคธุรกิจ รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้มหาศาล

รศ.ดร.สมชาย ยังได้กล่าวต่ออีกด้วยว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลอยู่ประมาณ 200 คน ซึ่งสวนทางกับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากการเรียนการสอนระดับอุมศึกษาของไทยยังคงมีจำนวนน้อย ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ทำการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในวิชาเอกสถิติประยุกต์ และวิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน เพื่อตอบสนองในทุกภาคธุรกิจด้านการเงินและการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ ยังพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเอกการเงิน ที่มุ่งเน้นการสอนกระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมการเงิน เพื่อตอบโจทย์การผลิตบุคลากรด้านคณิตศาสตร์การเงินยุคใหม่ ที่ต้องใช้งานนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้วย

มธ. เปิด 2 หลักสูตรใหม่ สถิติประยุกต์-คณิตการเงิน

ดร.ขจี จันทรขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสถิติประยุกต์ และวิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน จะเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผ่านการจำลองสถานการณ์ตัวอย่างของภาคธุรกิจ อาทิ การศึกษาแบบจำลองการลงทุนทางด้านการเงินของภาคธุรกิจ การเปรียบเทียบนโยบายทางภาษี ของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจ เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อปรับปรุงการแนะนำสินค้าให้ ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค โดยทั้ง 2 หลักสูตรมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสถิติประยุกต์

มุ่งสอนเกี่ยวกับหลักสถิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาจริง ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการประยุกต์ ซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ทางสถิติ การจัดการข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจหลากมิติ เช่น วางแผนการตลาด การประเมินพฤติกรรมผู้บริโภคเป้าหมาย การจัดกลุ่มข้อมูลลูกค้า การแนะนำสินค้า และการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล เป็นต้น

โดยบัณฑิตสามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่อาชีพต่างๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นักวิเคราะห์การวางแผน วิจัยและประมวลผล นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานด้านการควบคุมคุณภาพ ฯลฯ

มธ. เปิด 2 หลักสูตรใหม่ สถิติประยุกต์-คณิตการเงิน

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน

มุ่งสอนเกี่ยวกับการศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางการเงินเป็นหลัก และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมการเงิน ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ทั้งแคลคูลัส คณิตศาสตร์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คณิตศาสตร์การเงิน การวิเคราะห์ปริมาณทางการเงิน วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับคณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์ ฯลฯ ที่ช่วยให้ระบบการเงินของภาคธุรกิจหรือธนาคารสามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว

โดยบัณฑิตสามารถทำงานธุรกิจการเงินยุคใหม่ ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเป็นองค์ประกอบหลัก รวมไปถึงอาชีพต่างๆ เช่น นักวางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst: IA) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) นักวิเคราะห์ความเสี่ยง ฯลฯ

การสมัครเข้าเรียนต่อ…

สำหรับ 2 หลักสูตรใหม่ มีแผนเปิดรับนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อจำนวน 50 คนต่อหลักสูตร โดยจะต้องผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 มีการเปิดรับทั้งหมด 3 รอบด้วยกัน ได้แก่

1. รอบรับตรงร่วมกัย ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

2. รอบแอดมิชชันกลาง ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561

3. รอบรับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 6-20 กรกฏาคม 2561

โดยน้องๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและทำการสมัครออนไลน์ได้ที่ : www.reg.tu.ac.th