TCAS TCAS61 การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา รับตรงร่วมกัน เคลียริงเฮาส์

ทปอ. ยันเปิดรอบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3/2 ไม่ต้องสมัครใหม่ แก้ปัญหาการคัดเลือกระบบ TCAS

Home / ข่าวการศึกษา / ทปอ. ยันเปิดรอบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3/2 ไม่ต้องสมัครใหม่ แก้ปัญหาการคัดเลือกระบบ TCAS

ระบบ TCAS หรือมีชื่อเต็ม ๆ ว่า Thai University Central Admission System เป็นระบบกลางที่ถูกนำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อช่วยลดปัญหาการกั๊กสิทธิ์ของนักเรียน เพราะมีนักเรียนบางคนที่สอบติดในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย แล้วทำการยืนยันสิทธิ์กั๊กที่เรียนเอาไว้ และรวมถึงปัญหาในการวิ่งรอกสอบของนักเรียนชั้น ม.6 อีกด้วย

การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS61 รอบ 3

ดังนั้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. จึงได้นำระบบ TCAS เข้ามาช่วยคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาได้ตามจำนวนรับที่ตั้งเอาไว้และทำให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนต่อในคณะ/มหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ต้องโดนกั๊กสิทธิ์…

ทีแคสป่วน

สำหรับระบบ TCAS ได้มีการแบ่งรอบการรับสมัครออกเป็น 5 รอบ ได้แก่

  • รอบที่ 1 รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2
  • รอบที่ 2 รอบรับแบบโควตา
  • รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (เลือก 4 อันดับ ไม่เรียงลำดับ)
  • รอบที่ 4 รอบแอดมิชชัน (เลือก 4 อันดับ แบบเรียงลำดับ)
  • รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ (เก็บตก)

** ซึ่งในแต่ละรอบจะมีเงื่อนไขที่ใช้ในการคัดเลือกแตกต่างกันออกไป แต่ถ้าใครสอบติดในรอบไหนแล้วและทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรอบต่อไปได้

เรื่องการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ TCAS61 รอบ 3

แต่ทั้งนี้ระบบ TCAS ก็ไม่พ้นที่จะมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นในรับสมัครรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) หลังจากที่ ทปอ. ได้ประกาศผลการคัดเลือกออกมาแล้วทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น เกิดปัญหาด้านคะแนนยื่นสอบเข้าที่สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากนักเรียนได้คะแนน GAT/PAT สูง และมีจำนวนมากที่ได้คะแนนเต็ม

นอกจากนี้ระบบ TCAS ยังทำให้นักเรียนที่คะแนนสูงสอบติดคณะที่เลือกไว้ทั้ง 4 อันดับ ซึ่งจะต้องกดยืนยันสิทธิ์เพียง 1 คณะเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการติดทั้ง 4 อันดับของนักเรียนที่มีคะแนนสูง ทำให้เกิดการกั๊กที่นั่งสำหรับนักเรียนที่มีคะแนนคาบเกี่ยวกับเกณฑ์คะแนนของแต่ละคณะที่เลือกเอาไว้ และทำให้มหาวิทยาลัยเหลือที่ว่างของจำนวนนักศึกษาที่ต้องการรับ ฯลฯ

เรื่องการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3

วิธีการแก้ไขของทาง ทปอ.

จากกระแสข่าวทางสังคมที่กล่าวถึงการประกาศผลการสอบคัดเลือก ระบบ TCAS ในรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) โดยนักเรียนสามารถเลือกสมัครได้จำนวน 4 แห่ง (โดยไม่มีลำดับ) เมื่อมีการประกาศผลการคัดเลือกจะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 แห่ง และเมื่อยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ส่งผลทำให้ที่นั่งในสาขาอื่นว่าง และมหาวิทยาลัยจะได้จำนวนนักศึกษาไม่ครบตามเป้าหมาย จึงทำให้มีผลกระทบต่อทั้งมหาวิทยาลัยและตัวผู้สมัครเข้าคัดเลือกผู้อื่น ๆ

ดังนั้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของนักเรียน จึงได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 ดังนี้

1. แบ่งการยืนยันสิทธิ์ออกเป็น 2 รอบ

ทปอ. ได้มีการจัดการรอบการเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) รอบที่ 3 ใหม่ โดยได้แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบ CH3/1 และ CH3/2 ซึ่งจะให้มีการสัมภาษณ์พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 ตามปฏิทินการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 นักเรียนเข้าดำเนินการเลือกในระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) รอบ CH3/1 โดยจะเริ่มระบบให้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. (วันที่ 1 มิ.ย.) ถึงเวลา 24.00 น. (วันที่ 3 มิ.ย.)

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ทปอ. ส่งจำนวนที่นั่งว่างให้กับสถานบันอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกเพิ่มเติมสำหรับรอบที่ CH3/2

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ CH3/1 ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสมัภาษณ์ พร้อมทั้งสถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าระบบเคลียริงเฮาส์ ในรอบ CH3/2 ให้กับ ทปอ. และประกาศรายชื่อทาง wedsite ของสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ระบบเคลียริงเฮาส์ รอบ CH3/2 เปิดให้นักเรียนเข้าดำเนินการเลือก

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. เคลียริงเฮาส์ (Clearing House) ปิด

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ทปอ. ส่งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์รอบ CB3/2 ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการสัมภาษณ์

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์รอบ CH3/1 และ CH3/2 สอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ให้ ทปอ.

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์รอบ CH3

2. การเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์

หากนักเรียนดำเนินการดังต่อไปนี้ในเคลียริงเฮาส์ (Clearing House) รอบที่ CH3/1 คือ (1) เลือก “สละสิทธิ์/Decline” (2) ไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ตามรอบ CH3/1 (3) ไม่เข้าทำการใด ๆ ในระบบ จะถือว่านักเรียนขอสละสิทธิ์สาขาวิชาที่ได้เลือกเอาไว้ในรอบที่ CH3/1 และจะไม่ขอเรียกร้องใด ๆ ภายหลัง แต่นักเรียนยังคงมีสิทธิ์ในการเลือกสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบที่ CH3/2

ทั้งนี้ทาง ทปอ. ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในรับบ TCAS ได้มีการดำเนินการด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเราทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน สำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นรูปแบบเดิมของการรับบุคคลเข้าศึกษาในปีที่ผ่านมาแล้วทั้งสิ้น ต่างมหาวิทยาลัยต่างดำเนินการ แต่ไม่เคยนำเสนอให้เป็นในภาพใหญ่ ภาพรวมของระบบ ปัญหาที่ปผ่านมาจะเกิดโดยตรงกับแต่ละมหาวิทยาลัย ระบบ TCAS เป็นการรวบรวมข้อมูลการคัดเลือกมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่โปร่งใสและเปิดเผยได้

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 เรื่องการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 เรื่องการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3

ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 เรื่องการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3

บทความที่น่าสนใจ

Written by : Toey