BMAT dek62 portfolio TCAS62 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร์

ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

Home / ข่าวการศึกษา / ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารอบที่ 1 Portfolio ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้มีการเปิดรายละเอียดการรับสมัคร กำหนดการต่าง ๆ ออกมาแล้ว

ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ TCAS รอบที่ 1

โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นไป โดยจะเปิดรับนักศึกษาใหม่จำนวนรวมทั้งหมด 24 คนด้วยกัน ตามมาดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่เลย…

ปฏิทินการรับสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่  1 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : คลิกสมัครได้ที่นี่
 • ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันการสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 • วันสุดท้าย Upload เอกสารประกอบการสมัคร (กรณีที่จะต้องเพิ่มเติม) ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 3, 4 ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
 • ทำการตรวจร่างกาย ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
 • ทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อผ่านระบบ Clearing House พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
 • วันสุดท้ายชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ฯ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อผ่านระบบ Clearing House ที่ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม พ.ศ. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา

 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทให้ละเอียดเสียก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียด เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้
 3. ผู้สมัครออนไลน์ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร : คลิกที่นี่ 
 2. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : คลิกสมัครได้ที่นี่
 3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 4. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
 5. Upload เอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 6. ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันการสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

** หมายเหตุ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ หากได้รับคัดเลือก
ก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

รู้ลึก เจาะเนื้อหาสรุป การจำลองตัวของ DNA

Link : https://seeme.me/ch/krumorn/kGxgN9?pl=Exbk0z

ต้องมีคะแนนสอบ BMAT ด้วย..

ทั้งนี้ น้อง ๆ ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบที่ 1 Portfolio ผ่านระแบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 จะต้องมีผลคะแนนสอบ BMAT ด้วย หรือมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า Biomedical admission test ซึ่งเป็นข้อสอบเฉพาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะ/สาขาด้านการแพทย์ สัตวแพทย์ สำหรับการทำข้อสอบ BMAT จะใช้เวลาในการทำทั้งหมด 2 ชั่วโมง โดยได้มีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. ความถนัดและทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย)
 2. ความรู้และการประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย)
 3. งานเขียน 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

 1. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-975, 044-223-957 ถึง 8
 2. สอบถามเกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 และโทรสาร 044-223-010
 3. มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร

ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร 

ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร 

ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร 

ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร 

ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร 

ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร 

ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร 

ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร 

ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร 

ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร 

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ