ชุดนักศึกษา อัตลักษณ์ทางเพศ เครื่องแต่งกายของนิสิต เพศสภาพ

ม.นเรศวร ให้นิสิตแต่งกายตามเพศสภาพได้ | ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

Home / ข่าวการศึกษา / ม.นเรศวร ให้นิสิตแต่งกายตามเพศสภาพได้ | ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2561 ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรมีราชกิจจานุเบกษา “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561  ให้นิสิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศ และหลักสากลในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ

ม.นเรศวร ให้นิสิตแต่งกายตามเพศสภาพได้

ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตขั้นปริญญาตรี กำหนดข้อบังคับเครื่องแต่งกายของนิสิตขั้นปริญญาตรีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

คลิกอ่าน >>  ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย ของนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 10 นิสิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ โดยให้ถูกต้องตามข้อบังคับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ลงนามโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย

ภาพจาก: nu.university

บทความแนะนำ