สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตจุฬาฯ

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตจุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

จุฬาฯ ยืนยันไม่เลื่อนวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แต่ปรับเวลาใหม่

จุฬาฯ ยังคงจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 เหมือนเดิม แต่งดให้ดอกไม้ ลูกโป่ง ฯลฯ