บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย

สุดซาบซึ้ง พระราโชวาท ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

Home / วาไรตี้ / สุดซาบซึ้ง พระราโชวาท ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งในช่วงท้ายทรงพระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิต ดังนี้

พระราโชวาท ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนจะมีเหตุอันเป็นเรื่องที่เศร้าเสียใจอาลัยของคนไทยทั้งมวล ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่บัณฑิตจะสร้างความสำเร็จและความก้าวหน้ามั่นคงในกิจการงานได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้อง แน่นหนา และแม่นยำชำนาญ ทั้งความรู้ในด้านลึก คือความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่บัณฑิตเล่าเรียนมา และความรู้ในด้านกว้าง คือ ความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ รวมทั้งความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่างๆ

วันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การที่คนเราจะสร้างสรรค์ความสำเร็จความเจริญได้แท้จริงและยั่งยืนนั้น นอกจากจะอาศัยความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมด้วย ทั้งนี้ เพราะคุณธรรมความสุจริต ย่อมเป็นเครื่องป้องกันบุคคลให้ห่างไกลจากความชั่วและความเสื่อมเสียหายทั้งปวง ทำให้แต่ละคนได้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถในทางที่ดีที่เจริญเพียงอย่างเดียว บัณฑิตผู้ปรารถนาความก้าวหน้าความมั่นคงในชีวิต จึงควรที่จะฝึกตนเองอย่างเต็มที่ ให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต และจะสามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานให้ประสบความสุขเจริญอย่างแท้จริงตลอดไป

ปลื้มปิติ พระราโชวาท "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" พระราชทานแก่บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

การฝึกจิตให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมนั้น แม้ว่าจะเป็นการฝึกที่ยากลำบาก เพราะว่าในทุก ๆ คนที่ยังต้องเกิดมาบนโลกแห่งความทุกข์นี้ ทุกคนก็มีกันทั้งความชั่ว ทั้งความดี แต่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านได้สอนข้าพเจ้าว่า ใช่ ในตัวเรามีทั้งความดีและความชั่ว แต่สิ่งที่ควรทำ คือควรส่งเสริมและควรฝึกฝนในสิ่งที่เป็นความดีให้มากๆ และให้เหยียบย่ำความชั่วร้ายให้จมดินไป ถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าการที่จะเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ย่อมไม่ยาก

การที่คนเราจะต้องมีตัวอย่างสักคนหนึ่ง หรือพระองค์หนึ่ง ที่กระทำความดี ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข้าพเจ้าเป็นลูกท่านตั้งแต่เด็กจนวาระสุดท้ายของท่าน ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านทรงทำงานอะไรเพื่อตัวเองเลย ทุกอย่างเพื่อสังคม เพื่อประชาชน และความเป็นอยู่ของท่านก็เป็นทุกอย่างอย่างพอเพียงที่สุด และท่านไม่เคยตำหนิคน ถ้าคนไหนท่านเห็นว่าเขาจะพลาด และท่านเห็นว่าตักเตือนกันได้ เพราะเป็นคนสนิทสนม ท่านก็จะทรงตักเตือน แต่ถ้าตักเตือนแล้วเขายิ่งโกรธยิ่งแค้น ยิ่งตะแบงซ้าย ตะแบงขวา เหมือนม้าที่เฮี้ยวๆ ท่านก็จะทรงหยุดและไม่ยุ่งด้วยเลยกับคนนั้น ก็ขอให้ทุกคนนำตัวอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นตัวอย่างแก่ตนเอง และเป็นตัวอย่างสอนลูกหลานต่อไปในอนาคต

ในท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้คุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ให้มีความสุข สวัสดี จงทั่วกัน”

ปลื้มปิติ พระราโชวาท "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" พระราชทานแก่บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

พระราโชวาท "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" พระราชทานแก่บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

พระราโชวาท "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" พระราชทานแก่บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

พระราโชวาท "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" พระราชทานแก่บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

พระราโชวาท "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" พระราชทานแก่บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์

คลิปวิดีโอ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ 25 ต.ค. 59

ขอบคุณข้อมูลและคลิปวิดีโอจาก Youtube Live Kasetsart