การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนฟรี เรียนออนไลน์

7 หลักสูตรการวางแผนการเงิน เรียนออนไลน์ ฟรี มีใบวุฒิบัตรให้ จาก SET

Home / วาไรตี้ / 7 หลักสูตรการวางแผนการเงิน เรียนออนไลน์ ฟรี มีใบวุฒิบัตรให้ จาก SET

จากบทความที่แล้วได้รวม หลักสูตรการวางแผนการเงิน มีใบประกาศ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาไว้ให้ แต่สำหรับบทความนี้แยกย่อยออกมาเฉพาะ หลักสูตรการวางแผนทางการเงิน สำหรับผู้ที่สนใจอยากวางแผนการเงิน เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการต้องปรับตัวในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถขอรับวุฒิบัตรจาก SET เพื่อยืนยันว่า ท่านได้ผ่านการเรียน ครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักสูตรที่สามารถขอวุฒิบัตรได้ เป็นหลักสูตรที่มีการทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ โดยเมื่อผ่าน หลักสูตร แล้ว ท่านสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตนเอง

7 หลักสูตรการวางแผนการเงิน

WMD1001-เงินทองต้องวางแผน

1. WMD1001-เงินทองต้องวางแผน

เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจวางแผนการเงินเพื่อสะสมความมั่งคั่ง

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และสามารถต่อยอดความมั่งคั่งไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้

วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้และบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
ระยะเวลารวม : 158 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติม :  elearning.set.or.th/SETGroup/courses/182/info

WMD1501- : วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม

2. WMD1501- : วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม

เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจวางแผนภาษี

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ ในการลดหย่อนภาษีเพื่อให้สามารถวางแผนภาษีและเพิ่มเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ ในการลดหย่อนภาษีเพื่อให้สามารถวางแผนภาษีเพื่อเพิ่มเงินออมและก้าวสู่ความมั่งคั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : คุณเสริมศักดิ์ มัยญะกิต
ระยะเวลารวม : 132 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติม : elearning.set.or.th/SETGroup/courses/192/info

WMD1101 : หมดหนี้มีออม

3. WMD1101 : หมดหนี้มีออม

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการหนี้

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคบริหารจัดการหนี้ ให้มีเงินเหลือใช้ และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้

วัตถุประสงค์ : เข้าใจลักษณะของหนี้แต่ละประเภท การคำนวณดอกเบี้ย ขั้นตอนและเทคนิคในการบริหารจัดการหนี้ ตลอดจนการต่อยอดเงินที่เหลือจากการจัดการหนี้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ชีวิต

วิทยากร : คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล
ระยะเวลารวม : 170 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติม : elearning.set.or.th/SETGroup/courses/232/info

WMD1201- : วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

4. WMD1201- : วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

เหมาะสำหรับ มนุษย์เงินเดือนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มเงินออม และวิธีการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวเพื่อเป้าหมายเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

วัตถุประสงค์ : เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ พร้อมเรียนรู้แหล่งออมเงินเพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวเพื่อการเกษียณ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งเทคนิคการเพิ่มเงินออม เพื่อให้มนุษย์เงินเดือนสามารถบรรลุเป้าหมายการเกษียณได้อย่างมีความสุข

วิทยากร : คุณชยุต ปริญญาธนกุล
ระยะเวลารวม : 151 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติม : elearning.set.or.th/SETGroup/courses/183/info

WMD1202- : วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า

5. WMD1202- : วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า

เหมาะสำหรับผู้ที่ใกล้เกษียณหรือผู้ที่เกษียณแล้ว

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ : เข้าใจแนวทางการจัดสรรเงินออมก้อนสุดท้าย เพื่อให้วางแผนใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ และวางแผนลงทุนในวัยหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนรู้จักสิทธิผู้สูงอายุตาม พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

วิทยากร : คุณเกียรติศักดิ์ ลิมปเจริญกุล
ระยะเวลารวม : 180 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติม :

WMD1401 : วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน

5. WMD1401 : วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน

เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจการลงทุนแบบ DCA ในหุ้นและกองทุนรวม

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA ในหุ้นดี กองทุนเด่น เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว

วัตถุประสงค์ : เข้าใจพื้นฐานและเทคนิคการลงทุนแบบ DCA ในหุ้นและกองทุนรวม ตลอดจนสามารถคัดเลือกหุ้นดีและกองทุนเด่น เพื่อเริ่มลงทุนได้ทันที

วิทยากร : คุณนฤมล บุญสนอง
ระยะเวลารวม : 180 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติม : elearning.set.or.th/SETGroup/courses/233/info

OTD1401 : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7. OTD1401 : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้หลักการและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

วัตถุประสงค์ : เข้าใจหลักการ เป้าหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ระยะเวลารวม : 113 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติม : elearning.set.or.th/SETGroup/courses/81/info

การรับวุฒิบัตร :

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

ดูหลักสูตรทั้งหมด : elearning.set.or.th/SETGroup

บทความแนะนำ