มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โควิด19

มรภ.บ้านสมเด็จฯ ย้ำบุคลากรตั้งการ์ด แม้รัฐคลายล๊อคเฟส 3

Home / วาไรตี้ / มรภ.บ้านสมเด็จฯ ย้ำบุคลากรตั้งการ์ด แม้รัฐคลายล๊อคเฟส 3

ความคืบหน้าของนักศึกษาที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้บริจาคพลาสมา แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และความเข้มงวด มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19 จากการขยายระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (คราวที่ 2)

มรภ.บ้านสมเด็จฯ ย้ำบุคลากรตั้งการ์ด แม้รัฐคลายล๊อค

คำแถลงของอธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รายงานว่าพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยได้ประสานงานและดำเนินการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และดำเนินการตามกระบวนการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ประสานงานจนนักศึกษาคนดังกล่าวได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้วนั้น

ทางชมรมสุริยะพยาบาล คณะกรรมการประสานงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ประสานงานกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำนักศึกษาที่เคยติดเชื้อเข้ากระบวนการบริจาคพลาสมา พบว่า พลาสมาที่ได้ของนักศึกษา มีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สูงกว่า 1:160 ตามเกณฑ์

จึงได้บริจาคพลาสมา เพื่อให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และทีมแพทย์นำพลาสมาดังกล่าวไปศึกษาและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รายอื่นต่อไป ส่วนการวางแผนการเรียนจะเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามรายวิชา โดยมีทีมอาจารยที่ปรึกษาดูแลเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแจ้งความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามการขยายระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (คราวที่ 2) จากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19 ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. ให้ปิดการจัดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัย ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

2. แนวทางปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ตามหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดความเสียหาย หากมีความประสงค์จะจัดประชุมในมหาวิทยาลัย ให้ขออนุญาตอธิการบดีเป็นเฉพาะกรณี โดยให้คำนึงถึงหลักการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นสำคัญ

3. ประกาศให้อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในที่พักอาศัยของตนเอง และให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่จำเป็นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่รัฐบาลกำหนดโดยเคร่งครัด

  • ไม่เดินทางไปในจุดเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  • ไม่เดินทางไปในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก
  • ไม่เดินทางกลับภูมิลำเนา
  • ไม่เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัด

4. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จัดระบบคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และลงชื่อที่จุดคัดกรองทุกครั้งที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำกับให้พนักงานดูแลรักษาความสะอาดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตามอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และกำกับดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ตรวจตราระมัดระวังทรัพย์สินของทางราชการ

5. มหาวิทยาลัย ได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนภายนอก สามารถสอบถามรายละเอียดและรับข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ้คเพจ BSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , Facebook.com/bsrunews