CAMPUS BATTLE คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ม.มหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล

สุดยอด! มหาวิทยาลัยดนตรีของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน จุฬาฯ VS มหิดล

Home / วาไรตี้ / สุดยอด! มหาวิทยาลัยดนตรีของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน จุฬาฯ VS มหิดล

มหาวิทยาลัยดนตรีในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันมาก ทั้งในด้านการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ และการนำบุคลากรผู้สอนที่มีความสามารถมาเป็นตัวดึงดูด ทำให้หลักสูตรดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ที่มีน้องๆ สนใจในด้านดุริยางคศิลป์มากที่สุดจะเป็นมหา’ลัยไหนกันนะ?

มหาวิทยาลัยดนตรีของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน จุฬาฯ VS มหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งคณะขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 นับเป็นคณะที่ 15 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน่วยงานวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อาจครอบคลุมวิชาการทุกสาขาด้านศิลปะอย่างสมบูรณ์ เช่น วิจิตรศิลป์ เนรมิตศิลป์ ศิลปะทฤษฎี หรือดุริยางค์ และศิลปะการแสดง เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ภาควิชา ได้แก่

ภาควิชาทัศนศิลป์
–    สาขาจิตรกรรม
–    สาขาประติมากรรม
–    สาขาภาพพิมพ์
–    สาขาภาพถ่าย

ภาควิชานฤมิตศิลป์
–    สาขาเรขศิลป์
–    สาขาหัตถศิลป์
–    สาขามัณฑนศิลป์
–    สาขานิทรรศการศิลป์

ภาควิชาดุริยางคศิลป์
–    สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
–    สาขาดุริยางคศิลป์ไทย

ภาควิชานาฏยศิลป์
–    สาขานาฏยศิลป์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุดเด่น และการเรียนการสอน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการเรียนการสอนที่ว่าด้วยเรื่องศาสตร์การศึกษาวิชาการที่เกี่ยวกับศิลปะ และการประยุกต์ศิลป์ โดยศึกษาทฤษฎี ประวัติ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ การออกแบบปั้น การพิมพ์ การเล่นดนตรีและการรำ เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีจุดหมายให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และอนุรักษ์ศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งบุกเบิกสร้างสรรค์วิทยาการใหม่

สำหรับสาขาดุริยางคศิลป์ แยกออกเป็น สาขาดุริยางคศิลป์ไทย ศึกษาดนตรีไทย และสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ศึกษาดนตรีคลาสสิก โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีดนตรี ประวัติดนตรี และวิชาปฏิบัติ การบรรเลง ขับร้อง และประพันธ์ดนตรี เป็นสาขาที่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้ศิลปะสุนทรียศิลป์ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดบกพร่อง และค้นหาจุดเด่นของตนเอง เพื่อนพัฒนาให้ดีขึ้น จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เบสิคเบื้องต้น ทฤษฎี โสตทักษะต่างๆ ซึ่งจำเป็นเป็นต่อศาสตร์ด้านนี้โดยเฉพาะ ทำให้จบไปสามารถต่อยอดทักษะของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทั้งการเป็นนักดนตรี รับราชกาฝ่ายดุริยางค์ทหารเรือ, ทหารบก, ทหารอากาศ, ตำรวจ หรือกรมศิลปากร นักแต่ง ซาวน์เอนจิเนียร์ในห้องอัด อาจารย์สอนดนตรีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน หรืออาจารย์สอนพิเศษ และแม้แต่เป็นศิลปินก็สามารถทำได้

ผลคะแนนจากชาว Campus Star

เป็นที่รู้จัก : 9
สาขาน่าสนใจ : 9
การเรียนการสอน : 9
ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง : 8
การต่อยอดในสายอาชีพ : 9
คะแนนรวม : 44 คะแนน

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาลัยดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่ง ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะ ได้ชื่อ “วิทยาลัยดุริยาคศิลป์” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 เป็นชื่อที่ ศ.นพ. อดุลย์ วิริยเวชกุล เป็นผู้เสนอและเป็นที่ยอมรับ หมายถึงวิทยาลัยดนตรีที่มุ่งสร้างนักดนตรีที่มีความสามารถในการเล่นดนตรี เป็นวิทยาลัยของผู้ที่มีศิลปะทางดนตรี

โดยเป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนวิชาดนตรีในระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ที่ชำนาญในเครื่องดนตรีแต่ละชนิดโดยเฉพาะ เป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนทั้งด้านแนวเพลงไทยและแนวเพลงสากล

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มี 9 แขนงวิชา ได้แก่

–    ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
–    ดนตรีปฏิบัติ (ดนตรีตะวันตก)
–    ดนตรีแจ๊ส
–    เทคโนโลยีดนตรี
–    ดนตรีสมัยนิยม
–    ธุรกิจดนตรี
–    การประพันธ์ดนตรี
–    ดนตรีศึกษา
–    การแสดงละครเพลง

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุดเด่น และการเรียนการสอน

นักศึกษาที่มาเรียนที่วิทยาลัยจะได้สัมผัสกับระบบการเรียนการสอนที่เข้มข้น และยังมีโอกาสเรียนรู้จักโลกนอกห้องเรียนโดยเล่นดนตรี และแสดงดนตรีในกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ที่มีขึ้นโดยสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ความเป็นวิทยาลัยดนตรีขนาดใหญ่ทำให้นักศึกษามีโอกาสเลือกสรรรูปแบบการเรียน รู้ และทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีได้ตามความสนใจ ทางวิทยาลัยมีสถานที่ และอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมครบครันรองรับการเรียนการสอน การทำงานทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นห้องซ้อมเดี่ยวจำนวนมาก ห้องซ้อมรวมวง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องมิดิแลป ห้องสมุดพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ ห้องดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ

ภายในวิทยาลัยมีลานกิจกรรมสำหรับเปิดแสดงคอนเสิร์ตหรืองานเกี่ยวกับดนตรี ต่างๆ มีห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาดต่างๆ และมีหอแสดงดนตรีชั้นเยี่ยม เป็นที่แวะเวียนมาแสดงของศิลปิน และคนดนตรีระดับประเทศและระดับโลกอยู่บ่อยครั้ง นักเรียน นักศึกษาจึงสามารถสัมผัสประสบการณ์ดนตรีนานารูปแบบได้เกือบทุกวันในรอบปี ทั้งยังสามารถแสดงผลงานของตนเองได้ด้วย

ผลคะแนนจากชาว Campus Star

เป็นที่รู้จัก : 9.5
สาขาน่าสนใจ : 10
การเรียนการสอน : 9
ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง : 9
การต่อยอดในสายอาชีพ : 9
คะแนนรวม : 46.5 คะแนน

ผลคะแนนที่ได้รับคือ…. คะแนน Battle ครั้งนี้ค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ น้องๆ เทใจให้กับ ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลกันเต็มที่ จุฬาฯ ก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันไป จริงๆ แล้วทั้งสองมหา’ลัยก็เป็นมหา’ลัยดนตรีระดับต้นๆ ที่หลายคนนึกถึงกันอยู่เสมอ แต่ทั้งสองมหา’ลัยก็มีความแตกต่างกันทางด้านการสอน อยู่ที่ว่าน้องๆ สนใจที่จะเรียนด้านไหนเป็นพิเศษ ชอบแจ๊สก็มาทางด้านมหิดล ชอบการแต่งเพลง Composition ก็ไปจุฬาฯ เห็นมั้ยล่ะ โดดเด่นกันคนละแบบอย่างนี้สิถึงมีเสน่ห์

ข้อมูลจากนิตยสาร Campus Star V.25 (กรกฎาคม 2015)