สุดยอด! มหาวิทยาลัยดนตรีของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน จุฬาฯ VS มหิดล

Home / วาไรตี้ / สุดยอด! มหาวิทยาลัยดนตรีของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน จุฬาฯ VS มหิดล

มหาวิทยาลัยดนตรีในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันมาก ทั้งในด้านการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ และการนำบุคลากรผู้สอนที่มีความสามารถมาเป็นตัวดึงดูด ทำให้หลักสูตรดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ที่มีน้องๆ สนใจในด้านดุริยางคศิลป์มากที่สุดจะเป็นมหา’ลัยไหนกันนะ?

มหาวิทยาลัยดนตรีของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน จุฬาฯ VS มหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งคณะขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 นับเป็นคณะที่ 15 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน่วยงานวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อาจครอบคลุมวิชาการทุกสาขาด้านศิลปะอย่างสมบูรณ์ เช่น วิจิตรศิลป์ เนรมิตศิลป์ ศิลปะทฤษฎี หรือดุริยางค์ และศิลปะการแสดง เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ภาควิชา ได้แก่

ภาควิชาทัศนศิลป์
–    สาขาจิตรกรรม
–    สาขาประติมากรรม
–    สาขาภาพพิมพ์
–    สาขาภาพถ่าย

ภาควิชานฤมิตศิลป์
–    สาขาเรขศิลป์
–    สาขาหัตถศิลป์
–    สาขามัณฑนศิลป์
–    สาขานิทรรศการศิลป์

ภาควิชาดุริยางคศิลป์
–    สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
–    สาขาดุริยางคศิลป์ไทย

ภาควิชานาฏยศิลป์
–    สาขานาฏยศิลป์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุดเด่น และการเรียนการสอน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการเรียนการสอนที่ว่าด้วยเรื่องศาสตร์การศึกษาวิชาการที่เกี่ยวกับศิลปะ และการประยุกต์ศิลป์ โดยศึกษาทฤษฎี ประวัติ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ การออกแบบปั้น การพิมพ์ การเล่นดนตรีและการรำ เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีจุดหมายให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และอนุรักษ์ศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งบุกเบิกสร้างสรรค์วิทยาการใหม่

สำหรับสาขาดุริยางคศิลป์ แยกออกเป็น สาขาดุริยางคศิลป์ไทย ศึกษาดนตรีไทย และสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ศึกษาดนตรีคลาสสิก โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีดนตรี ประวัติดนตรี และวิชาปฏิบัติ การบรรเลง ขับร้อง และประพันธ์ดนตรี เป็นสาขาที่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้ศิลปะสุนทรียศิลป์ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดบกพร่อง และค้นหาจุดเด่นของตนเอง เพื่อนพัฒนาให้ดีขึ้น จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เบสิคเบื้องต้น ทฤษฎี โสตทักษะต่างๆ ซึ่งจำเป็นเป็นต่อศาสตร์ด้านนี้โดยเฉพาะ ทำให้จบไปสามารถต่อยอดทักษะของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทั้งการเป็นนักดนตรี รับราชกาฝ่ายดุริยางค์ทหารเรือ, ทหารบก, ทหารอากาศ, ตำรวจ หรือกรมศิลปากร นักแต่ง ซาวน์เอนจิเนียร์ในห้องอัด อาจารย์สอนดนตรีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน หรืออาจารย์สอนพิเศษ และแม้แต่เป็นศิลปินก็สามารถทำได้

ผลคะแนนจากชาว Campus Star

เป็นที่รู้จัก : 9
สาขาน่าสนใจ : 9
การเรียนการสอน : 9
ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง : 8
การต่อยอดในสายอาชีพ : 9
คะแนนรวม : 44 คะแนน

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาลัยดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่ง ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะ ได้ชื่อ “วิทยาลัยดุริยาคศิลป์” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 เป็นชื่อที่ ศ.นพ. อดุลย์ วิริยเวชกุล เป็นผู้เสนอและเป็นที่ยอมรับ หมายถึงวิทยาลัยดนตรีที่มุ่งสร้างนักดนตรีที่มีความสามารถในการเล่นดนตรี เป็นวิทยาลัยของผู้ที่มีศิลปะทางดนตรี

โดยเป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนวิชาดนตรีในระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ที่ชำนาญในเครื่องดนตรีแต่ละชนิดโดยเฉพาะ เป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนทั้งด้านแนวเพลงไทยและแนวเพลงสากล

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มี 9 แขนงวิชา ได้แก่

–    ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
–    ดนตรีปฏิบัติ (ดนตรีตะวันตก)
–    ดนตรีแจ๊ส
–    เทคโนโลยีดนตรี
–    ดนตรีสมัยนิยม
–    ธุรกิจดนตรี
–    การประพันธ์ดนตรี
–    ดนตรีศึกษา
–    การแสดงละครเพลง

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุดเด่น และการเรียนการสอน

นักศึกษาที่มาเรียนที่วิทยาลัยจะได้สัมผัสกับระบบการเรียนการสอนที่เข้มข้น และยังมีโอกาสเรียนรู้จักโลกนอกห้องเรียนโดยเล่นดนตรี และแสดงดนตรีในกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ที่มีขึ้นโดยสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ความเป็นวิทยาลัยดนตรีขนาดใหญ่ทำให้นักศึกษามีโอกาสเลือกสรรรูปแบบการเรียน รู้ และทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีได้ตามความสนใจ ทางวิทยาลัยมีสถานที่ และอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมครบครันรองรับการเรียนการสอน การทำงานทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นห้องซ้อมเดี่ยวจำนวนมาก ห้องซ้อมรวมวง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องมิดิแลป ห้องสมุดพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ ห้องดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ

ภายในวิทยาลัยมีลานกิจกรรมสำหรับเปิดแสดงคอนเสิร์ตหรืองานเกี่ยวกับดนตรี ต่างๆ มีห้องแสดงคอนเสิร์ตขนาดต่างๆ และมีหอแสดงดนตรีชั้นเยี่ยม เป็นที่แวะเวียนมาแสดงของศิลปิน และคนดนตรีระดับประเทศและระดับโลกอยู่บ่อยครั้ง นักเรียน นักศึกษาจึงสามารถสัมผัสประสบการณ์ดนตรีนานารูปแบบได้เกือบทุกวันในรอบปี ทั้งยังสามารถแสดงผลงานของตนเองได้ด้วย

ผลคะแนนจากชาว Campus Star

เป็นที่รู้จัก : 9.5
สาขาน่าสนใจ : 10
การเรียนการสอน : 9
ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง : 9
การต่อยอดในสายอาชีพ : 9
คะแนนรวม : 46.5 คะแนน

ผลคะแนนที่ได้รับคือ…. คะแนน Battle ครั้งนี้ค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ น้องๆ เทใจให้กับ ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลกันเต็มที่ จุฬาฯ ก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันไป จริงๆ แล้วทั้งสองมหา’ลัยก็เป็นมหา’ลัยดนตรีระดับต้นๆ ที่หลายคนนึกถึงกันอยู่เสมอ แต่ทั้งสองมหา’ลัยก็มีความแตกต่างกันทางด้านการสอน อยู่ที่ว่าน้องๆ สนใจที่จะเรียนด้านไหนเป็นพิเศษ ชอบแจ๊สก็มาทางด้านมหิดล ชอบการแต่งเพลง Composition ก็ไปจุฬาฯ เห็นมั้ยล่ะ โดดเด่นกันคนละแบบอย่างนี้สิถึงมีเสน่ห์

ข้อมูลจากนิตยสาร Campus Star V.25 (กรกฎาคม 2015)

ขออภัย!

ไม่อนุญาติให้แสดงความคิดเห็นในบทความนี้