ทุนการศึกษา ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุนการศึกษา ธปท. คืออะไร? หากรับแล้วต้องกลับมาทำงาน ธปท. เท่านั้นจริงมั้ย?

Home / วาไรตี้ / ทุนการศึกษา ธปท. คืออะไร? หากรับแล้วต้องกลับมาทำงาน ธปท. เท่านั้นจริงมั้ย?

มีจัดขึ้นทุกปีสำหรับการแจกทุนการศึกษา ธปท. ​หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “แบงก์ชาติ” ซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศ ที่มีหน้าที่สำคัญในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้มั่นคง เอื้ออำนวยให้เศรษฐกิจเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ความพิเศษคือเป็นทุนที่ไม่ได้ให้แค่เพียงนักเรียน นักศึกษา แต่พนักงานและบุคคลภายนอกที่ต้องการศึกษาต่อก็มีสิทธิ์ได้ทุนนี้เช่นกัน แต่ก็จะต้องมีคุณสมบัติดังที่กำหนดไว้ด้วย ในปี 2562 มีแจกถึง 253 ทุน ใครที่สนใจลองมาอ่านทำความเข้าใจกันก่อนนะคะ

ทุนการศึกษา ธปท. คืออะไร?

​​​​​ธปท. ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอก

เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ในสาขา วิชาต่าง ๆ ได้แก่ Economics, Finance, Financial Engineering, MBA in Finance, Statistics เป็นต้น

ทุนรัฐบาลประจำปี 2562

สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ธปท.กำหนด

เช่น สหรัฐเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี ​จีน เป็นต้น​

​ทุนสำหรับพนักงาน

เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเ​ตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ธปท. ได้แก่

– ทุนการศึกษาตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

– ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศตามสาขาวิชาและประเทศที่กำหนด หรือ

– ทุนการศึกษาที่ให้แก่พนักงานที่ได้รับทุนสถาบันภายนอก เช่น World Bank, British Chevening, Japan-IMF, Lee Kuan Yew, Temasek, AIT เป็นต้น

ทุนสำหรับบุคคลภายนอก

เพื่อการสรรหาบุคลากร และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้สังคม ได้แก่

ทุนที่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

– ทุนแข่งขัน สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป

– ทุน ม.ปลาย (ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ)

– Dr Peuy Ungphakorn Centenary Scholarship for Thai Students (ศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญา

เอก ณ London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ >> ดูรายละเอียด ที่นี่)

ทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

– ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

– ทุนดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ​(ศึกษาระดับปริญญาตรี ต่างประเทศ มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

– ทุน ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ (ศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเทศ)

– ทุน BOT Challenge & Experience (ศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเทศ)

ธปท. มีตำแหน่งงานในหลายกลุ่มงาน ได้แก่

งานการเงินการธนาคาร

เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และระบบการเงินของประเทศ โดยการวิเคราะห์ วิจัยภาวะเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการกำหนด การดำเนินนโยบายการเงินผ่านอัตราดอกเบี้ย การดูแลค่าเงินบาท การบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

งานนโยบาย กำกับ และตรวจสอบสถาบันการเงิน

งานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเสถียรภาพสถาบันการเงิน โดยการวิเคราะห์ วางแผน พัฒนากำหนดนโยบายในการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ฐานะการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง

งานสนับสนุนกิจการธนาคาร
งานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของ ธปท. มีประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจและเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การวางแผนงาน การบัญชีและงบประมาณ การจัดระบบงานและโครงสร้างองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบกิจการภายใน การสนับสนุนระบบงานบริหารของผู้บริหารระดับสูง การสื่อสารประชาสัมพันธ์และธุรการทั่วไป

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ออกแบบ จัดทำ และให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของ ธปท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ จัดการฐานข้อมูลด้านการเงิน และระบบสถาบันการเงิน

งานธุรกรรมธนาคารกลาง
งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการ และให้บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธปท. ในฐานะธนาคารกลาง ได้แก่ ธุรกรรมด้านเงินฝากและตราสารหนี้ ระบบการชำระเงิน การให้บริการกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน ตลอดจนการจัดพิมพ์ ออกใช้ และดูแลการหมุนเวียนของธนบัตรให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

งานกฎหมายและคดี
มีหน้าที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการยกร่าง ปรังปรุง วินิจฉัยกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายตลอดจนการกำกับดูแล ธุรกรรมที่เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ของ ธปท.ตามกฎหมาย ได้แก่ การดำเนินคดี และการบังคับคดี

การบรรจุเป็นพนักงาน ธปท.

ผู้สอบผ่านการคัดเลือก จะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาอย่างน้อย 120 วัน หรือ 4 เดือน หากผ่านเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือและสอบประวัติอาชญากร สืบประวัติและพฤติการณ์โดย ธปท. จึงจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ธปท.  (ขั้นตอนการรับสมัครงาน คลิกที่นี่)

อัตราเงินเดือน

ธปท. กำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานใหม่ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับองค์กรภายนอกชั้นนำ ปัจจุบันอัตราเงินเดือนมีรายละเอียดดังในตารางแสดงผลต่อไปนี้

* หมายถึง วุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท.​​​
** เทียบจากอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของระดับเจ้าหน้าที่ คือ 23,700 บาทหรือ 28,500 บาท แล้วแต่กรณี
***​ รายละเอียด Professional Certificate ที่ได้ปรับเงินเดือนแรกเข้าเพิ่ม คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ โทร 0 2283 6753, 0 2283 5503, 0 2356 7581 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง