มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ

ภาพบรรยากาศ มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ – RMUTTO CPC

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / ภาพบรรยากาศ มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ – RMUTTO CPC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : Chakrabongse Bhuvanarth Campus)เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเน้นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศ มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ

คติพจน์ ราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ราชมงคลทั้งเก้าแห่ง

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ก่อตั้งขึ้น เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง” โดยจอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นผู้ริเริ่ม

งบประมาณในการก่อสร้างได้มาจาก “เงินงบ ง.ส.ร.บ.” ที่ จอมพลผิน ชุณหะวัณ ได้ชักชวนให้ข้าราชการในสังกัดกองทัพบกทุกท่านเสียสละเงินรายได้ปีละ 1 วัน เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการจัดการด้านศึกษาของชาติ และเป็นการตอบแทน ข้าราชการสังกัดกองทัพบก ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยความเสียสละ ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องการจัดหาโรงเรียนให้บุตรหลาน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เป็นต้นมาแล้ว

โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง แล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2511 บนเนื้อที่ประมาณ 28 ไร่ ริมถนนวิภาวดีรังสิต เปิดสอนเฉพาะสายสามัญอย่างเดียว โดยมี จอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น และท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร เป็นผู้อุปถัมภ์

ภาพบรรยากาศ มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ – RMUTTO CPC

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2692-2360-4 เบอร์ต่อ 817, 287, 811 แฟกซ์ 0-2692-2360-4 ต่อ 286

ภาพบรรยกาศอื่นๆ

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

– วิทยาเขตบางพระ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • สัตวแพทย์ศาสตร์ • สถาบันเทคโนโลยีการบิน

– วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ • ศิลปศาสตร์

– วิทยาเขตจันทบุรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร • เทคโนโลยีสังคม

– วิทยาเขตอุเทนถวาย
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เว็บไซต์ https://www.cpc.ac.th

ที่มา : วิกิพีเดีย