มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Bangkokthonburi University

Home / academy / มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 โดย ผศ. ดร.… See More

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 โดย ผศ. ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายกฐานะให้เป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

image_1393033952

ประวัติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) หรือ Bangkokthonburi University (BTU) ซึ่งเดิมคือ “วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 ตามเจตนารมณ์ของ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และสนองศรัทธาของชุมชน ความปรารถนาของท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่าพณิชยการกรุงเทพ และโพลีเทคนิคพณิชย์กรุงเทพ ตลอดจนเยาวชน และประชาชนทั่วภูมิภาคในการสืบสานสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบภายใต้ปณิธานที่จะให้สถาบันการศึกษาเป็นที่รวมองค์ความรู้วิชาการแขนงต่างๆ อันล้ำเลิศ ทันสมัย และบุคลากรที่มีความสามารถเชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาเรียน และดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติตามปรัชญาแห่งสถาบันที่ว่า “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีสถานที่ทำการตั้งอยู่ 2 แห่ง รวมพื้นที่ทั้งหมด 219 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา
โดยสถานที่ทำการแห่งแรก
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 16/10 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 บนพื้นที่ 188 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา
สถานที่ทำการแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ ณ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170 บนพื้นที่ 31 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา เนื่องจากทำเลที่ตั้งเป็นบริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคมทั้งทางรถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง อีกทั้งแวดล้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ดังกล่าว เป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้การดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันลุล่วงไปด้วยดี

ตลอดระยะเวลานับแต่การก่อตั้งสถาบันจาก “วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ถึง “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักในฐานะสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนทั้ง 4 ประการอย่างสมบูรณ์ โดยดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเป็นสถาบันที่ก้าวนำการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนทุกภูมิภาคบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสืบไป

ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย : สร้างปัญญา  พัฒนาคน  ฝึกฝนคุณธรรม

ปณิธานประจำมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสังคม มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนวัตกรรมทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี : Bangkokthonburi University

สถาปนา : 28 มกราคม พ.ศ. 2545
ประเภท : สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ : www.bkkthon.ac.th
Facebook : BTUclub

ที่มา bkkthon.ac.th/home/th/home

See Less

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้