การประกวด ประกวดสิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

Home / กิจกรรม / ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสาคัญของปัญหาจากปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น โดยแสดงแนวความคิดและความรู้ความสามารถทางด้านสิ่งแวดล้อมในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อช่วยลดปริมาณมูลฝอย

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงเห็นความสาคัญในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีจินตนาการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดแสดงและนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จากเจ้าของผลงาน

4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นาเสนอจินตนาการในการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเป็นการสื่อให้เห็นถึงการนาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

หลักเกณฑ์การประกวด

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ระดับการประกวด

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป

ในแต่ละระดับจะได้เงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 7,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

การประกวดเครื่องแต่งการจากวัสดุเหลือใช้

โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ระดับการประกวด

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับอุดมศึกษา

ในแต่ละระดับจะได้เงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

การสมัครเข้าร่วมประกวด

การรับสมัครประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2558 (ไม่จำกัดจำนวนผลงาน)
การรับสมัครประกวดเครื่องแต่งกายจาก วัสดุเหลือใช้ เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 (รับจำนวนจำกัดระดับละ 20 ทีม เท่านั้น)
ส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคาร2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ติดต่อสอบถาม

โทร 0 2589 0500 ต่อ 1210

ที่มา http://contestwar.com/contest/5259