ภาษาจีน แข่งขัน

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ)

Home / กิจกรรม / การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ)

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 5 รอบ
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
ปีการศึกษา 2558

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึง 22 กรกฎาคม 2558
ดาวน์โหลดระเบียบการและสมัครแข่งขันได้ที่ http://www.dpu.ac.th/chinese
สมัครแข่งขัน โดยไม่จำกัดจำนวน
ติดต่อสอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 0-2954-7300 ต่อ 899 โทรสาร 0-2580-0065 E-mail : petch@dpu.ac.th

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครต้องสมัครผ่านสถานศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ โดยครูหรืออาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้สมัครให้เท่านั้น ตามขั้นตอนดังนี้

รายละเอียดและระเบียบการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/chinese
คลิกเลือกที่เมนู “สมัครแข่งขัน” แล้วทำการกรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว ระบบฯ จะแจ้งรหัสบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้สำหรับการยืนยันการสมัคร/แก้ไข/เพิ่มเติม/ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร (1 รหัสบัญชีผู้ใช้งาน ต่อ 1 สถานศึกษา)
ทำการพิมพ์ใบสมัครเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม จากนั้นสแกนเอกสารพร้อมทำการอัพโหลดไฟล์เอกสารใบสมัครที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามแล้วเข้ามายังระบบฯ อีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันการสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึง 22 กรกฎาคม 2558 และติดตามการประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ผ่านระบบการสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/chinese
เมื่อทราบผลประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ จากทางระบบการรับสมัครในเว็บไชต์แล้ว ให้พิมพ์ใบยืนยันการเข้าสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานนำมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันแข่งขัน (ในกรณีที่ไม่ได้นำใบยืนยันการเข้าสอบ มาแสดงในวันสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้เข้าสอบ)
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ(สำหรับผู้มีสัญชาติจีนจะได้เข้าทดสอบความสามารถเท่านั้นไม่เข้าระบบของการแข่งขันและไม่ได้รับรางวัล)
ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยโดยคณบดี / หัวหน้าภาควิชาลงนามรับรองในเอกสารใบสมัคร โดยแต่ละสถาบันสามารถเสนอชื่อได้ไม่จำกัดจำนวน
ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนในวันแข่งขัน

chinese

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎสำหรับระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 12 เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล
มหาวิทยาลัยทุกแห่งสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวนโดยมีคณบดี/หัวหน้าภาควิชาของสถาบันการศึกษารับรอง
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบดังนี้
รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) มหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาเข้าแข่งขัน
รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันโดยการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาจีนใช้แนวข้อสอบ HSK คณะกรรมคัดเลือกจะจัดลำดับนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ ลำดับที่ 1-10 เข้าแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ลำดับที่ 11-20 รับรางวัลชมเชยทุนการศึกษา 2,000 บาท
รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักศึกษาต้องแสดงความสามารถในการเขียนเรียงความและพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนโดยหัวข้อการเขียนเรียงความและพูดสุนทรพจน์ให้ใช้หัวข้อตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ในวันแข่งขัน ทั้งนี้ในการพูดสุนทรพจน์ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาดูต้นฉบับ (การเขียนเรียงความใช้เวลา 1 ชั่วโมงกำหนด 2,000 ตัวอักษรขึ้นไป และพูดสุนทรพจน์บนเวทีเวลา 5 นาที)
วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ

รอบเจียระไนเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น.
รอบเพชรยอดมงกุฎ ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
รางวัลทุนการศึกษา ดังนี้

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ทองคำแท้) จำนวน 1 รางวัลทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน

สถาบันการศึกษาที่นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศเหรียญเงิน และรองชนะเลิศเหรียญทองแดงจะได้รับโล่เกียรติยศ
อาจารย์ที่นักศึกษาเข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก
ผู้ปกครองที่นักศึกษาเข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตร

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558

เวลา 07.30 – 08.30 น. รายงานตัวที่ห้องสอบ
เวลา 08.30 น. ผู้แข่งขันเข้าห้องสอบ
เวลา 09.00 – 10.00 น. แข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เวลา 13.00 น. ประกาศผลสอบรอบเจียระไนเพชร
เวลา 13.30 – 14.30 น. แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (การเขียนเรียงความ)
เวลา 14.30 – 15.30 น. แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (การพูดสุนทรพจน์)
เวลา 16.30 น. ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร อาจารย์จะได้รับเกียรติบัตร
2. ระเบียบการนี้ออกโดยมูลนิธิร่มฉัตร หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำประการใด โปรดติดต่อ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ เลขาธิการมูลนิธิร่มฉัตร โทรศัพท์ 081-408-4503 หรือ คุณสุคนธา อรุณภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โทรศัพท์ 081-375-6783

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dpu.ac.th/chinese/higher-education.html