กิจกรรมรับน้อง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับน้องใสๆ สร้างสรรค์ – โรงเรียนเตรียมฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Home / กิจกรรม / รับน้องใสๆ สร้างสรรค์ – โรงเรียนเตรียมฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.)ได้มีการ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ภายใต้แนวคิด “ฐานกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อน้องๆปี 1” ซึ่งภายในกิจกรรมการรับน้องจะจัดภายในโรงเรียนเตรียมฯ ด้วยความสุภาพ ไม่หยาบคายและไม่ใช้ความรุนแรง

รับน้องใสๆ สร้างสรรค์ โรงเรียนเตรียมฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) บริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอน 3 สาขา ได้แก่ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกล และสาขาโยธา (โปรแกรมภาษาไทย, โปรแกรมภาษาอังกฤษ) โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญในงานปฏิบัติ เสริมสร้างประสบการณ์ทางเทคนิค ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมที่มีความสำคัญสำหรับนักเรียนนำไปใช้ศึกษาต่อระดับในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

ล่าสุด! ทางโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ภายใต้แนวคิด “ฐานกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อน้องๆปี 1” ซึ่งภายในกิจกรรมการรับน้องจะจัดภายในโรงเรียนเตรียมฯ ด้วยความสุภาพ ไม่หยาบคายและไม่ใช้ความรุนแรง ฐานกิจกรรมจะประกอบด้วย 6 ฐานที่เน้นความสนุกสนานบันเทิง

โดยรุ่นพี่ 1 ห้อง ต้องมี 1 ฐาน โดยให้น้องชั้นปีที่ 1 เดินเข้าฐานเพื่อเข้าไปทำกิจกรรมไปเรื่อย ๆ จนครบทุกฐานที่มีการสร้างความสัมพัน์ระหว่างตัวรุ่นน้องในกลุ่มกันเองและรุ่นพี่ที่ดูแลฐานต่าง ๆ กิจกรรมตามฐานเป็นกิจกรรมนันทนาการทั่วไปโดยที่กิจกรรมไม่มีการบังคับรุ่นน้องให้เข้าร่วม รุ่นน้องทุกคนที่เข้าร่วมนั้นเข้าร่วมตามความสมัครใจของรุ่นน้องเองทั้งหมด

นางสาววรวลัญช์ ลิ้มประยูร (น้องช็อปปิ้ง) อายุ 17 ปี โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร ปวช. สาขาเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานเอ็นเตอร์เทนรับน้อง เล่าว่า  “ภายในทีมจะมีทั้งหมด 11 คน หน้าที่หลัก ๆ ก็คือเราต้องสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ โดยการที่เราจะให้เพื่อนแต่ละคนไปประจำในแต่ละจุด ซึ่งการรับน้องเราจะทำให้คนที่มีจำนวนเยอะ ๆ ได้รับความสุขอย่างทั่วถึงมันเป็นไปได้ยากเราจึงเลือกที่จะให้เพื่อนในกลุ่มของเราไปประจำในแต่ละจุด

และให้น้อง ๆ เป็นคนเลือกเองว่าอยากอยู่ตรงจุดไหนอีกทั้งเราก็ต้องทำให้คนที่ประจำในแต่ละจุดเอนเตอร์เทนน้องให้ได้มากที่สุด ถ้าในจุดไหนมีปัญหาที่เกิดจากน้องไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่เอินเตอร์เทนเราก็ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาในจุดนั้น ๆด้วยความสุภาพและเป็นกันเองกับรุ่นน้องให้มากที่สุด ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเราต้องทำให้น้อง ๆ เกิดการเอนเตอร์เทนขึ้นมาให้ได้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นทุกอย่างต้องผ่านการเห็นชอบจากทางคณาจารย์ก่อนเราถึงจะสามารถจัดกิจกรรมนั้น ๆ ให้เกิดขึ้นจริงตามที่เราต้องการได้ค่ะ”

“ในวันที่ทำกิจกรรมรับน้องจริงนั้นเกิดเหตุการณ์ฝนตกเป็นระยะเวลาที่นานมากและมันใกล้เลยเวลาทำกิจกรรมตามที่เรากำหนดไว้ ก็มีน้อง ๆ เดินมาบอกพวกเรารุ่นพี่ที่เฝ้าฐานว่าพวกเขาอยากที่จะเข้าฐานกิจกรรมต่อไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ก็ตาม เพราะมันทำให้เขาได้รับความสนุกมาก มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าหลังจากที่เราได้เปลี่ยนระบบการรับน้องแบบรุนแรงหันมาทำให้เขาสนุกมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมและเกิดผลตอบรับที่ดีก็ร็สึกภูมิใจ

ที่สำคัญในฐานะประธานเราต้องไม่หมดความย่อท้อเป็นกำลังใจหลักให้กับเพื่อน ๆ เป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถดึงเพื่อน ๆ ให้เข้ามามีความสุข มีความเอนเตอร์เทนกับสิ่งที่เราทำ อีกทั้งต้องทำให้เพื่อน ๆ ไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันน่าเบื่อและไม่หมดกำลังใจที่จะทำ โดยเราต้องเติมกำลังใจให้เพื่อนไปเรื่อย ๆค่ะ” น้องช็อปปิ้ง ประธานเอ็นเตอร์เทนรับน้อง กล่าวทิ้งท้าย

บทความอื่น ๆ