ทุนการศึกษา

ประกวด ชิงทุนภูมิพล การปฎิรูปการศึกษา ตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9

Home / กิจกรรม / ประกวด ชิงทุนภูมิพล การปฎิรูปการศึกษา ตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนบทความชิงทุนในหัวข้อเรื่อง “การปฎิรูปการศึกษา” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีรางวัลเงินสูงสุด 8,000 บาท เงื่อนไขในการประกวดมีดังนี้

ประกวด ชิงทุนภูมิพล การปฎิรูปการศึกษา

เงื่อนไขการประกวด

1. หัวข้อบทความที่กำหนด “การปฎิรูปการศึกษา” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่นตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9

2. ผู้แต่งบทความเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. บทความที่ส่งต้องเป็นบทความที่เป็นบทความทางวิชาการ เนื้อหาตรงประเด็นกับหัวข้อครบถ้วนและเอกสารที่ใช้ในการเขียนรูปแบบรายการอ้างอิง อ้างอิงแบบ Vancuver

4. มีความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรฟ้อนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยท์ ระยะระหว่างบรรทัด 1.0 (Single space) เว้นระยะขอบกระดาษทุกด้าน ใส่ชื่อผู้แต่งใต้หัวข้อบทความ

5. คณะกรรมการจะให้คะแนนจาก

  • ความสามารถในการนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์และความคิดเห็น
  • การใช้ภาษาถูกต้องสละสลวยตามลักษณะการเขียนบทความ
  • ข้อมูลถูกต้องและมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้

6. ส่งไฟล์ทางอีเมล์ soracha9@gmail.com ให้นักศึกษารอยืนยันตอบกลับจากงานบริการและให้คำปรึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.30 น. หากมีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่ คุณสรชา เทียมมณี โทร.02-5642921

7. รางวัลบทความ “ทุนภูมิพล” มีรางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร

  • รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 8,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 6,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 3,000 บาท

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบทความที่ส่งเข้าประกวดยังไม่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวคณะกรรมการฯ อาจงดให้รางวัลใดรางวัลหนึ่งหรือทุกรางวัล บทความที่ได้รับรางวัลจะเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

8. ผู้ชนะการประกวดบทความทุนภูมิพลจะเข้ารับรางวัลในพิธีวันไหว้ครู ธรรมศาสตร์ประจำปี 2560

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ที่มา สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์