kmitl คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ เชฟนักวิทยาศาสตร์

สจล. เปิดหลักสูตร เชฟนักวิทยาศาสตร์ เรียน 4 ปี ปริญญา 3 สถาบัน | ไทย-สวิตซ์-อังกฤษ

Home / ข่าวการศึกษา / สจล. เปิดหลักสูตร เชฟนักวิทยาศาสตร์ เรียน 4 ปี ปริญญา 3 สถาบัน | ไทย-สวิตซ์-อังกฤษ

แคมปัส-สตาร์ มีข่าวดีมาบอกกันค่ะ สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มีความชื่นชอบในการทำอาหาร และมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นเซฟหรือทำงานเกี่ยวกับด้านอาหาร เตรียมตัวกันให้ดีเลย เพราะล่าสุด! คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดหลักสูตรใหม่นั่นก็คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ได้มีการบูรณาการเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะของการปรุงอาหารเข้าไว้ด้วยกัน

สจล. เปิดหลักสูตร เชฟนักวิทยาศาสตร์ เรียน 4 ปี ปริญญา 3 สถาบัน

สำหรับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2550 โดยมีวิสัยทัศน์หลักมุ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอาเซียน เป็นศูนย์รวมข้อมูลการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารในระดับสากล และมุ่งเป็นองค์กรด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล

สจล. เปิดหลักสูตร เชฟนักวิทยาศาสตร์ เรียน 4 ปี ปริญญา 3 สถาบัน

ในปัจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 7 หลักสูตรการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง 2559) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยอาหาร
7.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

และในปีการศึกษา 2562 นี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ก็ได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (Culinary Science and Foodservice Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติที่บูรณาการเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และความรู้ด้านศิลปะของการปรุงอาหารเข้าไว้ด้วยกัน และยังถือได้ว่าเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย อีกด้วย ที่ได้มีการร่วมมือกับสถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม (Business and Hotel Management School – BHMS) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สจล. เปิดหลักสูตร เชฟนักวิทยาศาสตร์ เรียน 4 ปี ปริญญา 3 สถาบัน

รายละเอียดหลักสูตร ที่น่ารู้…

สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หรือเรียกว่า เชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Chef) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีการบูรณาการความรู้และทักษะหลากหลายด้านเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลสูงสุดในการเรียนรู้และนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคต ได้แก่

1. ทักษะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ในห้องครัวระดับมาตรฐานสากล
2. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
3. ความรู้และทักษะการบริหารจัดการในธุรกิจการบริการอาหาร

ทั้งนี้ การเรียนการสอนของหลักสูตรจะเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการอาหาร การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ร่วมกับศิลปะการประกอบอาหารและการบริการด้านอาหาร ที่เน้นทั้งการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริง (Problem-Based Learning) สู่การเป็นเชฟรุ่นใหม่ที่เข้าในเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค เรียนรู้เทคนิคการบริการทางอาหารที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างมืออาชีพ รวมถึงเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาในธุรกิจด้านอาหารได้

โดยนักศึกษาจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีอาหาร และเชฟที่มีความเชี่ยวชาญในศิลปะการประกอบอาหารในห้องครัวระดับมาตรฐานสากล และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อาหารที่มีความทันสมัย เพื่อพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใส่ใจรักสุขภาพของตนเองมากขึ้น

สจล. เปิดหลักสูตร เชฟนักวิทยาศาสตร์ เรียน 4 ปี ปริญญา 3 สถาบัน

การเรียนการสอนเป็นอย่างไร?

สำหรับชั้นปีที่ 1-3 น้อง ๆ จะเรียนที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง หลังจากน้อง ๆ จะได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม (Business and Hotel Management School – BHMS) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้ฝึกงานทั้งสิ้น 1,000 ชั่วโมง (ตลอดหลักสูตรการเรียนรู้) และได้ฝึกปฏิบัติการครัวแบบมีค่าตอบแทนเป็นเวลา 6 เดือน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

และความพิเศษของหลักสูตรนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะเมื่อน้อง ๆ เรียนจบแล้วจะได้รับใบปริญญาตรีจาก 3 สถาบันด้วยกัน ได้แก่

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการธุรกิจอาหาร) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิลปะการปรุงอาหาร) จากสถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม (Business and Hotel Management School – BHMS) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
3. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิลปะการปรุงอาหาร) จากมหาวิทยาลัยโรเบิร์ต กอร์ดอน ประเทศอังกฤษ

ค่าธรรมในการเข้าศึกษา มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000 บาท (ชำระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าศึกษา)
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 180,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมสำหรับการศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 อยู่ที่ 16,000 CHF

สจล. เปิดหลักสูตร เชฟนักวิทยาศาสตร์ เรียน 4 ปี ปริญญา 3 สถาบัน

วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ…

รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.reg.kmitl.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และสนใจศิลปะการปรุงอาหาร

น้อง ๆ ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ : www.reg.kmitl.ac.th หรือ FB : คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.

ข้อมูลและภาพจาก FB : KMITL

บทความที่น่าสนใจ