ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุนการศึกษา ทุนต่างประเทศ ทุนปริญญาโท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษา ป.โท ต่างประเทศ ปี62

Home / ข่าวการศึกษา / ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษา ป.โท ต่างประเทศ ปี62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุน ปริญญาโท-ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ (Leading Universities) ใน 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้น ๆ จำนวนรวม 2 ทุน ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี และมีผลสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE หรือตามที่หลักสูตรกำหนด

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ โอกาสเข้าทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจบการศึกษาแล้ว รายละเอียด รับสมัครคัดเลือก ทุนการศึกษา ดังนี้

รายละเอียด รับสมัครคัดเลือก ทุนการศึกษา ปริญญาโท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษา ป.โท ต่างประเทศ ปี62

ประเภททุน

ทุนปริญญาโท-ต่างประเทศ (Full-Time) สำหรับบุคคลทั่วไป ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น MBA, Management, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics, Supply Chain Management, ESG และสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

– สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

– ได้รับผลตอบรับให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแล้ว

– ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัดจากทุนประเภทอื่น และ ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ำซ้อน จากทุนอื่น

– เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล และความประพฤติดี

– ไม่เคยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดพลาดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

– เป็นผู้ที่มี สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษา ป.โท ต่างประเทศ ปี62

ขั้นตอนการสมัคร

– ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.set.or.th ในหัวข้อ “ร่วมงานกับเรา / ทุนการศึกษา”

– ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ในรูปแบบ pdf file มายัง email: jantra@set.or.th

สำหรับเอกสารฉบับจริง ขอให้นำมาส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่นัดหมายให้เข้ามารับการทดสอบคัดเลือก

– เปิดรับสมัครถึง 10 เมษายน 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จะได้รับการนัดหมายเพื่อเข้ารับการทดสอบ และสัมภาษณ์ กับคณะกรรมการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อเขียน : ทดสอบความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น ทดสอบทัศนคติทดสอบบุคลิกภาพ เป็นต้น

2. สัมภาษณ์ : โดยคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งผู้สมัครจะต้องเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

สมัครได้ที่

เว็บไซต์ SET คลิก
หรือ สอบถามที่คุณจันทรา กีรติวศิน (เอ๋) โทร. 02 009 9632
หรือคุณมธุรส วุฒิโรจน์พลากร (อ๋า) โทร. 02 009 9710”

บทความ ทุนการศึกษา อื่นๆ